Terug naar overzicht

Welke type organisaties zijn aangesloten bij Werken in Gelderland?

Er zijn maar liefst 100 Gelderse overheidsorganisaties aangesloten bij Werken in Gelderland. Elke organisatie draagt zijn steentje bij aan de maatschappij. Dit gebeurt op allerlei manieren en door mensen met diverse functies. De organisaties zorgen samen voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

We hebben verschillende type organisaties, zoals:

Gemeenten, Omgevingsdiensten, Provincie Gelderland, Waterschappen, Veiligheidsregio’s, Werkbedrijven, Het Kadaster, Afvalinzamelbedrijven en Belastingsamenwerkingsverbanden.

Hieronder lees je per type organisatie wat zij doen, waarvoor ze het doen en wie ze hiervoor nodig hebben.

 • Omgevingsdiensten

  Naast het werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving door het verlenen van milieuvergunningen, houdt de omgevingsdienst ook toezicht bij bedrijven en handhaven waar dat nodig is. Daarnaast heeft de omgevingsdienst een belangrijke adviesfunctie op het gebied van duurzaamheid, natuur en bouw.

  De Gelderse Omgevingsdiensten (7 samenwerkende omgevingsdiensten in Gelderland) werken in opdracht van de gemeenten en de provincie Gelderland. Ook werken ze nauw samen met de veiligheidsregio, politie, waterschappen, brandweer en openbaar ministerie. Zo kijken ze bijvoorbeeld naar bodemverontreiniging en naar de schadelijkheid van vrijgekomen stoffen als bij een brand asbest is aangetroffen. Ze houden toezicht op de naleving van bouw- en milieuregels en ze pakken milieucriminaliteit aan, zoals illegaal crossen of drugsactiviteiten in schuren in buitengebieden. Ook hebben de omgevingsdiensten een belangrijke taak bij het adviseren van gemeenten en ondernemers op het gebied van duurzaam en ecologisch verantwoord ondernemen. Zonder de omgevingsdiensten zou de toekomst van Gelderland er een stuk minder groen en minder veilig uitzien!

  Om dit te kunnen realiseren, worden er veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd binnen de omgevingsdienst. Veelvoorkomende functies zijn bijvoorbeeld die van adviseur (het geven van adviezen over vergunningen- en handhavingsprocedures op het gebied van milieu of juridische zaken), toezichthouder (zij gaan bij bedrijven langs om te kijken of hun bedrijfsactiviteiten volgens de regels verlopen) en vergunningverlener (het beoordelen van meldingen en vergunningen en daarover advies uitbrengen).

  Het belangrijkste doel van de omgevingsdienst? Ervoor zorgen dat mensen veilig en gezond kunnen wonen en dat bedrijven duurzaam kunnen ondernemen!

  Deze omgevingsdiensten  zijn aangesloten bij Werken in Gelderland:

  Omgevingsdienst Achterhoek, Omgevingsdienst de Vallei, Omgevingsdienst Noord-Veluwe, Omgevingsdienst Regio Arnhem, Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

 • Provincie Gelderland

  De provinciale overheid is het onderdeel van de overheid dat op regionaal niveau werkt. In opdracht van en samen met haar provinciale bestuur werkt Provincie Gelderland aan opgaven in de fysieke leefomgeving. Met extra aandacht voor brede welvaart: wonen, werken beleven van vrije tijd en het omzien naar elkaar.

  Provincie Gelderland maakt beleid (bijvoorbeeld zorgen voor het herstel van natuur), voert regels uit (bijvoorbeeld het beschermen van gebieden waar drinkwater wordt gewonnen) en ziet toe op naleving daarvan (bijvoorbeeld nagaan of bedrijven zich houden aan bepaalde wetten en vergunningen). Ze weegt daarbij belangen tegen elkaar af, investeert in de toekomst en treedt op als dat nodig is vanuit de unieke positie als middenbestuur, tussen het Rijk en de gemeenten. Dat doet ze met hart voor de publieke zaak en met kennis van zaken. In onze democratische rechtstaat is het belangrijk dat mensen zich gezien, gehoord en betrokken voelen bij het beleid dat zij ontwikkelt en uitvoert.

  Dit doet Provincie Gelderland met allerlei instrumenten. Zo stimuleert zij het bedrijfsleven bijvoorbeeld tot innovatie en het bijdragen aan een welvarend Gelderland. Daarnaast bereidt zij de plannen van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten voor en voert diverse wetten uit namens het Rijk. Ook ondersteunt Provincie Gelderland gemeenten bij het uitvoeren van hun taken en ziet toe op de gemeentelijke financiën.

  Om dit te kunnen realiseren, worden er veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd binnen Provincie Gelderland. Veelvoorkomende functies zijn bijvoorbeeld die van beleidsadviseur, interne of externe adviseur (bijvoorbeeld werknemers die de verbinding zoeken met andere (landelijke) overheden), projectleider en specialist (bijvoorbeeld ecoloog). Verder heeft de Provincie Gelderland als organisatie bijvoorbeeld ook functies in de vakgebieden financieel, juridisch of ICT.  Daarmee heeft de organisatie veel diversiteit aan functies.

  Het belangrijkste doel van Provincie Gelderland? Samen met inwoners en partners zorgen voor een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland.

  Je vindt de pagina van de Provincie Gelderland hier.

 • Waterschappen

  De eenentwintig waterschappen van Nederland zijn samen met Rijkswaterstaat de waterbeheerders van ons land. Ze beschermen Nederland tegen het water, maar ze doen veel meer!

  De wettelijke taken van het waterschap zijn zorgen voor waterveiligheid, zorgdragen voor de waterketen en de watersystemen onderhouden. Door goed waterbeheer houden we onze voeten zo droog mogelijk, hebben we schoon water en is er niet te veel, maar ook niet te weinig water.

  Het waterschap zorgt er dus voor dat iedereen hier veilig kan wonen, werken en recreëren door het aanleggen en onderhouden van dijken. Zo zorgen ze ervoor dat de populatie muskus- en beverratten niet te groot wordt, zodat onze dijken veilig blijven. Ook zorgen ze ervoor dat er een zo goed mogelijke balans is tussen water afvoeren en water vasthouden. Bij overschotten of overlast wordt water afgevoerd en in tijden van droogte zorgen ze (waar mogelijk) voor een hoger grondwaterpeil. Een andere belangrijke taak van het waterschap is het zuiveren van afvalwater van bedrijven en particulieren, waardoor het water schoon blijft. Daarnaast monitoren de waterschappen de waterkwaliteit in hun werkgebied. Verder wordt het waterschap ingezet bij calamiteiten. Dit alles doet het waterschap samen met de omgeving. Altijd met een focus op duurzaamheid; veilig en op maat en met oog voor de toekomst.

  Om dit te kunnen realiseren, worden er veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd binnen het waterschap. Een aantal veelvoorkomende functies zijn bijvoorbeeld die van medewerker in de buitendienst (bijvoorbeeld voor diverse onderhoudswerkzaamheden), zuiveringstechnicus, handhaver, ecoloog, hydroloog en civiele technicus.

  Het belangrijkste doel van het waterschap? Zorgen voor het water om ons heen: veilig, schoon, niet te droog en niet te nat!

  Deze waterschappen zijn aangesloten bij Werken in Gelderland:

  Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe.

 • Veiligheidsregio's

  De Veiligheidsregio draagt bij aan het creëren van een veilige regio. De Veiligheidsregio bestaat uit verschillende sectoren: brandweerzorg, ambulancezorg, meldkamer, crisisbeheersing en bedrijfsvoering. De medewerkers van de veiligheidsregio doen er alles aan om rampen en crises zo goed mogelijk te bestrijden en om ze natuurlijk te voorkomen. Door het werk van de veiligheidsregio, kunnen inwoners onder andere rekenen op snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg.

  Dit doet de veiligheidsregio niet alleen. Er wordt nauw samengewerkt met de verschillende gemeenten, de politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen. Voor de aanpak van grote en impactvolle incidenten is dan ook een gezamenlijke crisisorganisatie ingericht.

  Het belangrijkste doel van de veiligheidsregio? Bijdragen aan een veilige samenleving!

  Deze veiligheidsregio’s zijn aangesloten bij Werken in Gelderland:

  Veiligheids Gezondheidsregio Gelderland-MiddenVeiligheidsregio Gelderland-Zuid, Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland.

 • Werkbedrijven

  Een werkbedrijf begeleidt mensen bij het vinden en behouden van werk. Ook kan inkomensondersteuning of (in samenwerking met een werkgever) werk aangeboden worden in een aangepaste omgeving. Sommige mensen kunnen niet op eigen kracht de stap naar werk zetten. Bijvoorbeeld omdat ze nieuw zijn in Nederland, kampen met psychische problemen, een (arbeids-)beperking hebben of geen zicht hebben op hun eigen talenten.

  Een werkbedrijf biedt hulp en handvatten door mensen inzicht te geven. Dat doen ze op verschillende manieren, bijvoorbeeld met diagnostiek, het aanbieden van trainingen, coaching op leefstijl en sociale activatie. Vervolgens gaat een werkzoekende met de consulent een plan van aanpak maken en stap voor stap uitvoeren. Hierin staat wat iemand nodig heeft om weer aan het werk te kunnen. Stap voor stap wordt de werkzoekende begeleidt in zijn weg naar werk (of scholing). Ook wordt de werkgever begeleidt om de waarde van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te zien. Daarnaast innoveert een werkbedrijf met de inzet van technologie om moeilijk werk makkelijker te maken. Daardoor kunnen meer mensen het werk doen. Een werkbedrijf zorgt dus voor meer inclusiviteit op de arbeidsmarkt, waarin iedereen (naar vermogen) meedoet en meetelt.

  Om dit te kunnen realiseren, worden er veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd binnen een werkbedrijf. Een aantal veelvoorkomende functies zijn bijvoorbeeld die van consulent (consulenten die zich bezighouden met de intake en het stellen van een diagnose en consulenten die de kandidaten vervolgens bemiddelen naar werk), jobcoach (helpt bij het verbeteren/toevoegen van bepaalde vaardigheden wanneer iemand al een werkplek heeft) en werkcoach (helpt bij de begeleiding van de Sociale Werkvoorziening-collega’s op de werkvloer).

  Het belangrijkste doel van een werkbedrijf? Mensen (met een afstand tot de arbeidsmarkt) weer aan werk helpen en werkgevers aan medewerkers helpen.

  Deze werkbedrijven zijn aangesloten bij Werken in Gelderland:

  Fijnder, Laborijn, Werkleerbedrijf Lucrato, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, WerkkrachtWerkzaak Rivierenland.

 • Het Kadaster

  Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Zij geven onafhankelijk advies bij ruimtelijke vraagstukken en delen hun kennis met kadaster over de hele wereld.

  Zo beschikt het Kadaster over data van vastgoed, kabels en leidingen en voorzieningen. Die informatie is toegankelijk voor iedereen en draagt bij aan de rechtszekerheid van Nederland en daarbuiten. In de praktijk betekent dit dat het Kadaster antwoord geeft op vragen als: waar loopt de grens tussen jouw tuin en die van jouw buurman? En welk vastgoed is van wie?

  Maar het Kadaster doet nog veel meer. Zo wordt er bijvoorbeeld geholpen om de nieuwe registratie-aanpak in Colombia onderdeel te maken van de kadastrale opleidingen. En dichterbij huis werkt het Kadaster samen met Waterschap Vechtstromen aan het splitsen en samenvoegen van percelen, zodat de Vecht meer ruimte krijgt.

  Om dit allemaal te kunnen realiseren, worden er veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd binnen het Kadaster. Veelvoorkomende functies zijn bijvoorbeeld die van landmeter, medewerkers die eigendomsakten en hypotheken registreren, projectleiders (bijvoorbeeld bij ruilverkavelingen in de landinrichting), marketingmedewerkers die de producten en diensten beschikbaar stellen en IT-medewerkers die alle applicaties ontwikkelen en beheren.

  Het Kadaster draagt dus bij aan ruimtelijke vraagstukken, maar hun data biedt ook de basis voor advies bij maatschappelijke vraagstukken over betaalbare en duurzame energie, landrechten voor iedereen en toekomstige inrichting voor landschap en kust!

  Het belangrijkste doel van het Kadaster? Transparant zijn over wat van wie is en helpen bij het maken van keuzes over vastgoed en ruimte.

  Je vindt de pagina van het Kadaster hier.

 • Afvalinzamelbedrijven

  Een afvalinzamelbedrijf geeft invulling aan de afvalzorgplicht van één of meerdere gemeenten. Het bedrijf verzorgt de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen. Bij het inzamelen van grondstoffen staat hergebruik voorop. Ook ontwikkelt een afvalinzamelbedrijf het gemeentelijk afvalstoffenbeleid en handhaven ze de afvalstoffenverordening. Daarnaast verzorgen ze ook de voorlichting over afval.

  Sommige afvalinzamelbedrijven beheren (een deel van) de openbare ruimte van een bepaalde gemeente of gemeenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van het groen, de wegen, de riolering en begraafplaatsen. Verder zijn afvalinzamelbedrijven (vaak) actief op de markt van bedrijfsafval. Ze bieden duurzame oplossingen op maat voor elk bedrijf.

  Het faciliteren van commerciële activiteiten in de bewerking en verwerking van afval en het beheren en exploiteren van een grondstoffenpark, kan ook tot de taken van een afvalinzamelbedrijf behoren.

  Om dit te kunnen realiseren, worden er veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd binnen een afvalinzamelbedrijf. Een aantal veelvoorkomende functies vind je bijvoorbeeld in de uitvoering (het inzamelen van afval) en het beheer van de openbare ruimte. Daarnaast zijn er ook veel kantoorfuncties. Bijvoorbeeld in de planning, het ontwikkelen van beleid en communicatie.

  Het belangrijkste doel van een afvalinzamelbedrijf? Werken aan en zorgdragen voor een schone omgeving!

  Deze afvalinzamelbedrijven zijn aangesloten bij Werken in Gelderland:

  Avri, Buha, Circulus.

 • Belastingsamenwerkingsverbanden

  Een belastingsamenwerkingsverband voert belastingactiviteiten uit. Hierbij gaat het om het heffen en innen van lokale belastingen voor gemeenten en waterschappen. Daarnaast wordt de Wet waardering onroerende zaken en de Wet basisregistratie adressen en gebouwen uitgevoerd.

  De belastingtaken worden zo (kosten)efficiënt mogelijk uitgevoerd voor de deelnemers.
  Naast kostenvoordeel is een groot voordeel dat de inwoners van de deelnemers hierdoor een gecombineerd aanslagbiljet ontvangen. Inwoners zien op één biljet alle lokale belastingen en hoeven niet bij meerdere loketten vragen te stellen, eventuele bezwaren in te dienen en kwijtschelding aan te vragen.
  Met de belastingopbrengsten worden de deelnemers in staat gesteld om maximaal bij te dragen aan een veilige, schone en mooie leefomgeving.

  Om dit te kunnen realiseren, worden er veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd binnen het belastingsamenwerkingsverband. Veel voorkomende functies zijn die van medewerker dienstverlening (medewerker met een brede belastingkennis en/of een diepgaande kennis op het gebied van invordering en gericht op het onderhouden van klantcontacten), medewerker basisregistraties & belastingen (medewerkers met een brede en/of diepgaande kennis op het gebied van heffen, waarderen en bezwaar & beroep) en medewerker bedrijfsvoering & innovatie (medewerkers met een brede en diepgaande kennis op diverse bedrijfsvoering gebieden, zoals ICT, controlling, financiële administratie, processen, auditen, accountmanagement).

  Het belangrijkste doel van de het belastingsamenwerkingsverband? Het uitvoeren van belastingactiviteiten voor haar deelnemers en inwoners: van ‘gewoon’ goed naar ‘elke dag beter’!

  Deze gemeenten zijn aangesloten bij Werken in Gelderland:

  Belastingsamenwerking Rivierenland, GBLT.