Terug naar organisaties

Omgevingsdienst Rivierenland

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel en provincie Gelderland.

Werkzaamheden ODR

De ODR voert taken uit op het terrein van milieu en bouwen voor bovengenoemde gemeenten* en de Provincie Gelderland. Het betreft de volgende werkzaamheden:

  • Milieu; Vergunningverlening en Toezicht/ Handhaving;
  • Bouw; Vergunningverlening en Toezicht/ Handhaving;
  • Advisering op diverse onderdelen;
  • Juridische ondersteuning w.o. Bezwaar en beroep.

De ODR heeft alleen complexe vergunningverleningop het terrein van Milieu bij een andere Gelderse omgevingsdienst ondergebracht. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen voert deze taak uit.

Daarnaast heeft onze organisatie als stelseltaak het programma Ketentoezicht. Dit bekent dat de ODR werkzaamheden op het terrein van ketentoezicht uitvoert voor de eigen organisatie, maar ook voor de andere Gelders omgevingsdiensten.

De ODR werkt in opdracht van haar deelnemers en voert de taken van de gemeenten en de provincie in beginsel in mandaat uit. Dit betekent dat begrippen als opdrachtgever- en opdrachtnemerschap centraal staan in onze dagelijkse praktijk. In het verlengde daarvan wordt gewerkt met dienstverleningsovereenkomsten. Het doel is dat de ODR zoveel mogelijk zelfstandig haar taken kan uitvoeren.

*Een drietal gemeenten heeft de taken op het terrein van bouw niet overgedragen aan de ODR.

Organisatievisie en -cultuur

De ODR staat voor ‘Samen werken aan een duurzaam en veilig Rivierenland waarin inwoners en bedrijven goed kunnen wonen, werken en leven’.
We doen dit door kwalitatief goede producten te leveren waarbij de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. We werken zakelijk en efficiënt op basis van een producten- en dienstencatalogus. Naast deze standaardproducten en -diensten zijn we in staat specifiek maatwerk te leveren. Daarbij staan de volgende kerncompetenties centraal; klantgericht werken, resultaatgericht werken en flexibiliteit.

De sturing ziet er als volgt uit:
MT-leden sturen allen op resultaten en geven ruimte aan en gaan in gesprek over de ontwikkeling van de medewerkers. Zij coachen en faciliteren medewerkers bij het behalen van de afgesproken resultaten. Daarbij hebben medewerkers de mogelijkheid om binnen bepaalde kaders zelf de manier waarop het werk gedaan wordt te bepalen. Iedere medewerker beschikt daarvoor over middelen om het eigen werk (ook op afstand) te doen . Dit geeft hen een grote mate van ruimte c.q. vrijheid en daarnaast eigen verantwoordelijkheid bij het plannen en afstemmen van de dagelijkse werkzaamheden.

Organisatiestructuur

De ODRheeft drie afdelingen die zich bezighouden met werkzaamheden van het primaire proces. Dit zijn: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en Specialisten en Advies.
Daarnaast heeft de ODR een eigen stafbureau, waar een algemeen jurist, informatiemanager, financieel adviseur/ controller en organisatieadviseur werkzaam zijn.

In totaal werken ruim 130 medewerkers in onze organisatie. Samen werken wij aan het realiseren van onze organisatiedoelstellingen. Iedere professional draagt hieraan bij vanuit zijn eigen vakgebied.

Tot slot

Als je bij de ODR werkt, werk je in een dynamische omgeving. Er is volop ruimte voor ontwikkeling en groei. Salariëring vindt plaats conform het CAR-UWO. Daarnaast is het Gelders Sociaal Plan (GSP) en bijbehorende allonge van kracht.

Interesse in werken bij Omgevingsdienst Rivierenland? Check onze vacatures.

Thijs Nijman is Toezichthouder Bodem bij Omgevingsdienst Rivierenland. “Het raakt me als ik verontreinigde grond in een bos of weiland zie liggen. Dat vind ik echt verschrikkelijk.” In deze video neemt Thijs je mee tijdens zijn werkdag. “Dat je uiteindelijk iets bijdraagt aan het milieu, ja dat maakt me verschrikkelijk trots.”