Terug naar overzicht

Statuten Werken in Gelderland

Op deze pagina vind je de webversie van de Statuten van Werken in Gelderland.

AKTE NOTARIS OOSTERDIJK, 2016

Voorbereid door mr. Oosterdijk

Dossier 2016.10792.01 HO

WIJZIGING STATUTEN VAN EEN STICHTING      (Stichting WerkenInGelderland)

Aantal bijlagen gehecht aan de originele akte: 1

Vandaag, zestien december tweeduizend zestien (16-12-2016), verschijnen voor mij, mr. Hendrikus OOSTERDIJK, notaris te Nijmegen:

 1. Verschijnende personen; de comparanten

1.1. Johannes Hendrik Janssen, geboren te Aalten op twee juli negentienhonderdzevenenzestig (02-07-1967), houder van rijbewijs nummer 4539448203, uitgegeven te Arnhem op veertien maart tweeduizend acht (14-03-2008) te dezer zake wonende Vogelenzang 29, 3911 AR Rhenen, gehuwd;

1.2. Natasja Christina van Huijstee, geboren te Hoorn op zes augustus negentienhonderdzesenzeventig (06-08-1976), houder van rijbewijs nummer 4616346802, uitgegeven te Nijmegen op zeven april tweeduizend elf (07-04-2011) te dezer zake wonende Vogelenzang 29, 3911 AR Rhenen, gehuwd.

 1. Hoedanigheid verschijnende personen; de partij bij de akte

De comparanten handelen als bestuurders van en ter uitvoering van een besluit van het bestuur van de stichting:
Stichting Werken in Gelderland, gezeteld te gemeente Wijchen, kantoorhoudend Vogelenzang 29, 3911 AR Rhenen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09197939 (RSIN nummer 820750141),
deze stichting hierna te noemen: de Stichting.

 1. Vooraf

3.1. De Stichting werd opgericht bij akte verleden op acht januari tweeduizend negen (08-01-2009) voor mr. R.E. Nagtzaam, destijds notaris te Renkum.

3.2. De statuten werden niet eerder gewijzigd.

3.3. De comparanten verklaren als volgt:

3.3.1.   het bestuur van de Stichting, heeft in haar vergadering gehouden op twee december tweeduizend zestien (02-12-2016) besloten tot wijziging van de statuten;

3.3.2.   het besluit werd overeenkomstig de statutaire voorschriften (artikel 13) genomen (bijlage 1); het besluit is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van de Stichting, waarvan blijkt uit de aan deze akte gehechte bijlage 1;

3.3.3.   ter uitvoering van het besluit worden de statuten bij deze geheel gewijzigd en luiden zij voortaan als volgt:

 1. STATUTEN

Artikel 1

Definities:

In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd:

 1. Aangeslotene: een rechtspersoon naar burgerlijk of publiek recht die een Aansluitovereenkomst met de Stichting is overeengekomen, waarbij geldt dat de hoedanigheid van “Aangeslotene” vervalt door het eindigen van de Aansluitovereenkomst;
 2. Aangeslotene Overheid: een Aangeslotene die een rechtspersoon is naar publiek recht of een organisatie die door het Bestuur is aangemerkt als een semi-overheidorganisatie, zoals zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) en organisaties waarover de zeggenschap in overwegende mate door publiekrechtelijke overheden wordt uitgeoefend;
 3. Aangeslotene Overig: een Aangeslotene die geen Aangeslotene Overheid is;
 4. Aansluitovereenkomst: de overeenkomst tussen de Stichting en een Aangeslotene als bedoeld in artikel 8 van deze statuten;
 5. Bestuur: het Bestuur van de Stichting;
 6. Stichting: de Stichting Werken in Gelderland;
 7. Vergadering van Aangeslotenen: de gezamenlijke vergadering van (afgevaardigden van) alle Aangeslotenen Overheid en alle Aangeslotenen Overig;
 8. Vergadering van Aangeslotenen Overheid: de gezamenlijke vergadering van (afgevaardigden van) alle Aangeslotenen Overheid;
 9. Verzorgingsgebied: het door het bestuur vast te stellen geografische gebied waarbinnen de Stichting Aangeslotenen werft en haar activiteiten ontplooit. Dit betreft met name, doch niet uitsluitend, de Provincie Gelderland.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Werken in Gelderland.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

DOEL

Artikel 3

 1. De Stichting heeft ten doel: het binnen haar Verzorgingsgebied door (het bevorderen van) samenwerking tussen Aangeslotenen, transparant maken van vraag en aanbod naar personeel in brede zin (vast, tijdelijk, ZZP) en het bijdragen aan de mobiliteit en ontwikkeling van medewerkers van Aangeslotenen, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van een digitaal platform voor de medewerkers van de Aangeslotenen, welk platform mede toegankelijk zal zijn voor derden. Daarnaast kunnen zij informatie ophalen over werken bij Aangesloten in het bijzonder en bij de overheid in het algemeen. Voorts ontwikkelt de Stichting kennisnetwerken met belanghebbenden waaronder opleidings- en kennisinstituten.

ORGANISATIE VAN DE STICHTING

Artikel 4

De Stichting kent de volgende organen:

 1. Bestuur;
 2. Aangeslotenen;
 3. Vergadering van Aangeslotenen;
 4. Vergadering van Aangeslotenen Overheid.

BESTUUR: Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 5

Samenstelling en benoeming

 1. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit een door de Vergadering van Aangeslotenen vast te stellen oneven aantal van ten minste drie (3) natuurlijke personen (hierna ook genoemd: bestuurders).
  Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door de Vergadering van Aangeslotenen vastgesteld.
  De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
 2. De bestuurders worden door de Vergadering van Aangeslotenen Overheid benoemd. Tot bestuurders kunnen slechts worden benoemd die natuurlijke personen die – op ambtelijk niveau – werkzaam zijn bij een Aangeslotene Overheid. De Aangeslotenen Overig nemen uitdrukkelijk geen deel aan de besluitvorming inzake benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder.
 3. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaren en is één maal aansluitend herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
  Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het Bestuur, zal de Vergadering van Aangeslotenen Overheid binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). Blijft die Vergadering, na daartoe op een termijn van acht (8) weken schriftelijk te zijn aangemaand in gebreke met het doen van die benoeming, dan is het bestuur zelf bevoegd in de vacature(s) te voorzien.
 4. Mocht(en) in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken (daaronder begrepen gevallen van belet of ontstentenis), dan vormen de overblijvende leden van het Bestuur, of vormt het enige overblijvende lid van het Bestuur niettemin een wettig Bestuur, onverminderd de verplichting voor Vergadering van Aangeslotenen Overheid om zo spoedig mogelijk in de vacature te voorzien.

Schorsing en ontslag

 1. De Vergadering van Aangeslotenen Overheid schorst en ontslaat de leden van het Bestuur. De Vergadering van Aangeslotenen Overheid kan besluiten een lid van het Bestuur te schorsen of te ontslaan indien:
 2. het lid naar haar oordeel niet functioneert;
 3. wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de Stichting worden geschaad.
 4. Een lid van het Bestuur défungeert voorts:
 5. door het overlijden;
 6. door periodiek aftreden;
 7. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen krachtens rechterlijke uitspraak;
 8. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 9. zodra de Aangeslotene waarbij de desbetreffende bestuurder werkzaam is, ophoudt Aangeslotene te zijn;
 10. zodra de bestuurder ophoudt (op ambtelijk niveau) werkzaam te zijn bij een Aangeslotene Overheid;
 11. ontslag door de rechtbank.
 12. 7. Ontslag van een lid van het Bestuur anders dan op eigen verzoek vindt niet plaats dan nadat hij is gehoord of in de gelegenheid is gesteld gehoord te worden in een vergadering van de Vergadering van Aangeslotenen.
 13. 8. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd met dien verstande dat een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 14. 9. De leden van het Bestuur genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden.

BESTUUR: TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6

Taken

 1. Tot de taken van het Bestuur behoren in ieder geval:
 2. het besturen van de Stichting;
 3. het opstellen en actueel houden van de beleidsplannen van de Stichting;
 4. de dagelijkse leiding van de Stichting, waaronder in ieder geval wordt verstaan het voeren van de administratie en de correspondentie, het incasseren van gelden aan de Stichting toekomende en het geven van kwijting daarvoor;
 5. het voorbereiden van de vergaderingen van de Vergadering van Aangeslotenen en van de vergaderingen van de Vergadering van Aangeslotenen Overheid.
 6. Het Bestuur stelt jaarlijks vóór een door Vergadering van Aangeslotenen te bepalen tijdstip een activiteiten- en beleidsplan met bijbehorende begroting op. Alvorens deze stukken vast te stellen bespreekt het Bestuur deze stukken met de Vergadering van Aangeslotenen.
 7. Het Bestuur houdt bij het uitvoeren van zijn taak rekening met de gevoelens van de Vergadering van Aangeslotenen ten aanzien van de strategie en beleid van de Stichting.

Bevoegdheden

 1. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
 2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Vertegenwoordiging

 1. De Stichting wordt – met inachtneming van het in de leden 4 en 5 van dit artikel bepaalde – vertegenwoordigd door het Bestuur, dan wel door twee (2) gezamenlijk handelende leden van het Bestuur.
 2. Het Bestuur kan zich ter zake van haar vertegenwoordigingsbevoegdheid door een of meer schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen binnen de in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.
 3. De beperkingen opgenomen in de leden 4 en 5 van dit artikel gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging.

BESTUUR: VERGADERING EN BESLUITVORMING

Artikel 7

Vergadering

 1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden te Nijmegen, tenzij het Bestuur anders besluit.
 2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
 5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 7. Van het verhandelde in de vergaderingen van het Bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 8. Toegang tot de vergaderingen van het Bestuur hebben de in functie zijnde leden van het Bestuur en degenen die daartoe door het Bestuur zijn uitgenodigd.

Besluitvorming

 1. Het Bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van het Bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Indien in een vergadering als in de eerste zin bedoeld het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, niet eerder dan twee (2) weken maar niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin over de voor de eerste vergadering geagendeerde onderwerpen kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
  Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medelid van het Bestuur laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 2. Zolang in een vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde leden van het Bestuur aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met volstrekte meerderheid van algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen van het Bestuur niet in acht genomen.
 3. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 4. Ieder lid van het Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Een lid mist stemrecht over zaken die dat lid persoonlijk betreffen casu quo ter zake waarvan hij een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is aan het belang van de stichting en wordt terzake van een desbetreffend voorstel niet meegeteld ter vaststelling of aan het quorum is voldaan.
 5. Voor zover deze statuten geen andere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van algemene stemmen. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.
  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 6. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
 7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Aangeslotenen; Aansluitovereenkomst

Artikel 8

 1. De Stichting kent Aangeslotenen als omschreven in de Definities die onderdeel uitmaken van deze statuten. Het Bestuur besluit over de toelating van Aangeslotenen.
 2. De Stichting sluit met iedere Aangeslotene een Aansluitovereenkomst conform een door het Bestuur vastgesteld model. In die Aansluitovereenkomst wordt onder meer opgenomen dat deze door het Bestuur met onmiddellijke ingang kan worden opgezegd wegens gedragingen van de Aangeslotene waardoor de goede naam of belangen van de Stichting worden geschaad.
 3. Het Bestuur houdt een register van Aangeslotenen bij waarin tevens worden opgenomen de gegevens van iedere afgevaardigde van een Aangeslotene als bedoeld in artikel 9 lid 2.

Vergadering van Aangeslotenen

Artikel 9

1     De Stichting kent een Vergadering van Aangeslotenen.

 1. Iedere Aangeslotene heeft het recht een (1) persoon af te vaardigen die de desbetreffende Aangeslotene in de Vergadering van Aangeslotenen vertegenwoordigt. Teneinde de Vergadering van Aangeslotenen zo representatief mogelijk te laten zijn zal iedere Aangeslotene zich zo veel als mogelijk inspannen om ook daadwerkelijk een persoon naar die Vergadering af te vaardigen. De Aangeslotene stelt het bestuur schriftelijk in kennis van de personalia, contactgegevens en functie van de desbetreffende afgevaardigde en van iedere wijziging daarin.
 2. Een afgevaardigde kan zich ter vergadering door een schriftelijk daartoe gevolmachtigde mede-afgevaardigde laten vertegenwoordigen.
  Een afgevaardigde kan slechts voor één (1) mede-afgevaardigde als gevolmachtigde optreden.
 3. Iedere Aangeslotene heeft in de Vergadering van Aangeslotenen een (1) stem.
 4. De Vergadering van Aangeslotenen heeft de volgende bevoegdheden:
 5. het recht om het Bestuur, gevraagd en ongevraagd, (niet-bindend) van advies te dienen en van haar gevoelen inzake een bepaald onderwerp in kennis te stellen;
 6. het recht om het Bestuur vooraf (niet-bindend) te adviseren inzake voorgenomen besluiten van het Bestuur tot:
  1. vaststelling van de begroting voor enig jaar;
  2. vaststellen van de jaarrekening van de Stichting;
  3. het geheel of voor een belangrijk deel overdragen of staken van de activiteiten van de Stichting;
  4. wijziging van het Verzorgingsgebied.
 7. het recht om, doch uitsluitend op voorstel van het Bestuur, de volgende besluiten te nemen, te weten:
  1. wijziging van de statuten van de Stichting;
  2. fusie van de Stichting;
  3. splitsing van de Stichting;
  4. omzetting van de Stichting;
  5. ontbinding van de Stichting.
 8. De Vergadering van Aangeslotenen wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. De vergaderingen van de Vergadering van Aangeslotenen worden gehouden te Nijmegen, tenzij het bestuur anders bepaalt. Deze Vergadering vergadert ten minste twee (2) maal per jaar, dan wel zo vaak als het Bestuur dan wel de voorzitter van de Vergadering van Aangeslotenen daartoe oproept. De Vergaderingen van Aangeslotenen worden als regel bijgewoond door ten minste de voorzitter van het Bestuur , tenzij een meerderheid van de afgevaardigden aan de voorzitter van het Bestuur te kennen geeft dat die Vergadering geheel of gedeeltelijk buiten aanwezigheid van bestuurders zal overleggen. In dat geval kiest die Vergadering, voor dat geval, haar eigen voorzitter.
 9. De verdere werkwijze van de Vergadering van Aangeslotenen, waaronder de wijze van benoeming en zittingsduur van haar voorzitter kan worden vastgelegd in een door het Bestuur, na raadpleging van de Vergadering van Aangeslotenen, vast te stellen reglement.
 10. De Vergadering van Aangeslotenen kan zich voor rekening van de Stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.

Vergadering van Aangeslotenen Overheid

Artikel 10

1     De Stichting kent een Vergadering van Aangeslotenen Overheid.

 1. De Vergadering van Aangeslotenen Overheid is bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurders.
 2. Overigens is het bepaalde in artikel 9 (met uitzondering van artikel 9 lid 5) zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van de Vergadering van Aangeslotenen Overheid.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 11

 1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alle werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en overige gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
 3. Jaarlijks per het einde van het boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten en wordt daaruit door het Bestuur binnen vier (4) maanden de jaarrekening en een bestuursverslag opgemaakt, die aan de Vergadering van Aangeslotenen worden toegezonden. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het Bestuur. Indien enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden, melding gemaakt.
 4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een registeraccountant, die daarover gelijkelijk verslag uitbrengt aan de Vergadering van Aangeslotenen en het Bestuur. De registeraccountant wordt benoemd door het Bestuur.
 5. Het bestuur bespreekt de jaarrekening en het accountantsverslag met de Vergadering van Aangeslotenen. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door het Bestuur.

REGLEMENT

Artikel 12

 1. 1. Het Bestuur kan een of meer reglementen vaststellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. 2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. 3. Het Bestuur stelt reglementen eerst vast nadat het deze heeft besproken met de Vergadering van Aangeslotenen.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING

Artikel 13

 1. 1. De Vergadering van Aangeslotenen is, doch uitsluitend op voorstel van het Bestuur, bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met ten minste een twee derde (2/3e) meerderheid in een vergadering, waarin alle leden van de Vergadering van Aangeslotenen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
  Indien in deze vergadering niet alle leden van de Vergadering van Aangeslotenen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal het Bestuur een tweede vergadering beleggen, niet eerder dan acht (8) maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de eerste vergadering, waarin, mits met een meerderheid van stemmen als hiervoor bedoeld, een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Aangeslotenen.
 2. 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 3. 3. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het Bestuur afzonderlijk bevoegd.
 4. 4. Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een besluit tot omzetting, fusie of splitsing.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 14

 1. De Vergadering van Aangeslotenen is, doch uitsluitend op voorstel van het Bestuur, bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.
 2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het Bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 13 lid 4.
 5. 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de Stichting.
 7. 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven (7) jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALING

Artikel 15

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

 1. Slot akte

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de comparanten is, voor zover nog nodig, door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor (eventueel) vermelde document vastgesteld.

Deze akte is opgemaakt te Nijmegen op de datum als aan het begin van deze akte vermeld. De comparanten hebben verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten ondertekend.

Onmiddellijk daarna is deze akte door mij, notaris, ondertekend om negen uur en zestien minuten.