Vacature Gemeente Oude IJsselstreek

Procesregisseur Zorg en Veiligheid

 • Standplaats Gendringen
 • Uren per week 36
 • Maandsalaris €4.671
 • Reageren t/m 04 september Je hebt nog 17 dagen
 • Opleidingsniveau Hbo
 • Plaatsingsdatum 25 juli 2022
 • Dienstverband Tijdelijk met uitzicht op vast

In Oude IJsselstreek werken we integraal samen aan de zorg en veiligheid in onze gemeente. Dit vraagt van partners dat ze met elkaar samenwerken aan het terugdringen, dan wel voorkomen van escalatie, ernstige overlast en criminaliteit. Iedere partij is en blijft zelfstandig verantwoordelijk voor uitvoering van de eigen taken.

De procesregisseur zorg en veiligheid (PZV) heeft de regie rondom domein overstijgende multi-problematiek. Het gaat om casussen van inwoners van alle leeftijden én met complexe zorg én veiligheidsvraagstukken. Wij zoeken een:

Procesregisseur Zorg en Veiligheid

36 uur per week, voor de duur van 8 maanden.

Wat ga je doen, waar, wanneer en met wie?

Complexe vraagstukken waar de Procesregisseur Zorg en Veiligheid op tactisch en strategisch niveau bijvoorbeeld mee aan de slag gaat, zijn: buitenslapers en daklozen, personen met onbegrepen gedrag; Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang; lokale (woon)overlast casuïstiek, BIJ-meldingen en ex-gedetineerden; kindermishandeling, huiselijk geweld en huisverboden; radicalisering; huisuitzettingen en uithuisplaatsingen; criminaliteit en ernstige vormen van geweld en overlast.

Je vervult een centrale rol in de regie en de communicatie tussen alle partners op het snijvlak van zorg en veiligheid. Bij casussen met een risico op escalatie regisseer je het proces van samenwerken tussen professionals en inwoners met meervoudige problematiek met zowel een zorg als een veiligheidscomponent. De regie op het gehele proces heeft als doel een gezonde en veilige ontwikkeling van onze jeugd, veilig leven van volwassen en een veilige samenleving. Je faciliteert uitvoerend professionals in dat doen wat nodig is voor een adequate persoons-/gezinsgerichte maatwerkoplossing/aanpak. Dit vraagt een gezinsgerichte aanpak voor directe veiligheid én duurzame veiligheid (samenwerken voor risico gestuurde zorg).

Welke belangrijke taken liggen er als Procesregisseur zorg en veiligheid voor jou klaar?

 1. Procesregie
  Het voeren van onafhankelijke procesregie op de aanpak van keten overstijgende complexe casuïstiek (groepsdynamisch en individueel)
 2. Adviseren
  Het (zwaarwegend) adviseren van ketenpartners, veiligheidsdriehoek en portefeuillehouders over de aanpak van complexe casuïstiek op het gebied van zorg & veiligheid.
 3. Signaleren
  Het signaleren van casus overstijgende knel- en verbeterpunten, gericht op optimalisatie van keten- en netwerksamenwerking).

Op casuïstiek

 • Het samen met de professionals analyseren van informatie, bepalen van het risico en de urgentie. Opschalen indien nodig.
 • De procesregisseur leidt het casusoverleg en ziet erop toe dat deelnemers zich een goed beeld vormen van de voorliggende casus en de daaronder onderliggende problematiek, oplossingen adequaat verkennen en beoordelen, de met de aanpak beoogde resultaten vaststellen, tot een op maat gesneden aanpak komen en over de uitvoering daarvan specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden afspraken maken.
 • De procesregisseur bewaakt regels en procedures vooral als het gaat om het uitwisselen van persoonsgegevens, controleert het verslag van het casusoverleg, ziet toe op de uitvoering van de gemaakte afspraken en spreekt deelnemers op het niet adequaat nakomen daarvan aan.
 • De procesregisseur evalueert de kwaliteit van het casusoverleg en doet voorstellen voor verbetering daarvan.
 • Je stuurt op een sluitende aanpak voor complexe en/of meervoudige domein overstijgende problematiek. Het zorgdragen dat er (gezamenlijk/integraal) plan van aanpak komt zowel op individueel dan wel op groepsniveau.
 • De regisseur monitort de afspraken, (veiligheids)plannen en de resultaten die zijn gemaakt met samenwerkingspartners.
 • Het vertegenwoordigen van de gemeente in externe overlegvormen.

Regie voerend op het proces

 • Werkt vanuit de bedoeling met respect voor onlangs vastgestelde convenanten en afspraken over gegevensdeling conform vigerend beleid.
 • Draagt bij aan de doorontwikkeling van het convenant ketenaanpak volwassenen.
 • Vervult de rol van voorzitter van diverse overleggen binnen de keten zorg & veiligheid
 • Heeft, samen met collega’s, een advies- en schakelfunctie naar het gemeentebestuur (vooral naar de wethouder en de burgemeester), interne collega’s voor veiligheid en je voorziet beleidsmakers van input.
 • Overlegt met regelmaat met relevante (externe) ketenpartners, zoals Veilig Thuis , Veiligheidskamer, politie, woningbouw, onderwijs, jeugdzorg, verslavingszorg, Ggz en reclassering.
 • Faciliteert bij een calamiteit[1] dat functionarissen adequaat uitvoering kunnen geven aan het draaiboek. Bijvoorbeeld door mensen in contact met elkaar te brengen dan wel GBT te initiëren of te benodigde informatie (proportioneel) te verstrekken daar waar dat passend is.

Stimuleert doorontwikkeling integrale aanpak zorg & veiligheid

 • Geeft uitvoering aan en advies over verbeteringen van lokaal beleid.
 • Signaleert samenwerkingsknelpunten en bemiddelt bij het oplossen ervan
 • Signaleert trends/fenomenen die vragen om (aanscherping van) een integrale aanpak tussen partner van zorg & veiligheid
 • Vervult een voortrekkersrol in de samenwerking zowel binnen het team zorg en veiligheid als daarbuiten.

Wie ben jij?

Je onderschrijft en werkt vanuit de visie ‘naar het hart van de beweging’ en in lijn met hoe we in Oude IJsselstreek onze inwoners bejegenen. Zo werken we vanuit vertrouwen en partnerschap. Wat wij doen met - en voor de inwoner is duidelijk, navolgbaar en transparant. Wij zien inwoners (en in een gezin ook alle kinderen en opvoeders) met hun geschiedenis. We zetten de inwoner centraal, niet de wetgeving of de systeemwereld. Je handelt proactief als je ziet dat afspraken niet worden nagekomen.

Je laat de regie bij de inwoner, geeft de professional ruimte om zijn vak uit te voeren en verbind belangen vanuit het perspectief van de inwoner, diens gezonde ontwikkeling en veiligheid voor hem/haar, diens gezin en de omgeving/wijk en de openbare orde.

Als de veiligheid in het geding is, schroomt je niet, na zorgvuldige afweging, om casuïstiek op te (laten) schalen naar bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis of het Veiligheidshuis.

Je draagt bij aan een sfeer van leren, door samen te reflecteren. Denkt in mogelijkheden en oplossingen en kan ook omgaan met beperkingen, belemmeringen en tegenstellingen. Is een resultaatgerichte doorzetter met tact en geduld. Is Inventief, creatief, enthousiasmerend, kan draagvlak creëren, anderen kunnen betrekken, partijen verleiden of overtuigen om samen te werken bij het vinden en realiseren van oplossingen.

Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau en relevante kennis en ervaring binnen het veiligheidsdomein en/of sociaal domein. Je hebt ervaring en affiniteit met regisseren van samenwerkingsprocessen en procesmanagement en bent in staat (vanuit natuurlijk overwicht/gezag en de opgebouwde relatie) invulling te geven aan je positie, knopen door te hakken. Je kunt regie voeren zonder mandaat, geeft sturing aan het operationele proces, regelt en spreekt de ketenpartners aan en betrokken collega’s. Je creëert draagvlak, betrekt anderen, kunt anderen betrekken, partijen verleiden of overtuigen om samen te werken bij het vinden en realiseren van oplossingen. Natuurlijk ben je een netwerker, leg je gemakkelijk verbindingen en ben je in staat om draagvlak en commitment te organiseren. Vanzelfsprekend ben je communicatief vaardig, stressbestendig en in staat te relativeren en te prioriteren. Je bent pragmatisch en resultaatgericht, hebt een proactieve houding en kunt zowel zelfstandig als in een team, als integraal (afdeling overstijgend) goed uit de voeten. Je hebt ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en bent flexibel: dat wil zeggen bereikbaar en beschikbaar voor onverwachte spoedeisende casuïstiek. Je bent creatief in het komen tot oplossingen en weet ruimte te vinden in de regels en die ruimte te benutten. Je hebt kennis en inzicht in doelgroepen, de justitiële-, zorg- en hulpverleningsketens en opschalingsmodellen in de zorg- en veiligheidsketen. In complexe situaties weet je de vastgestelde koers te volgen en overzicht te bewaren. Je bent diplomatiek, doortastend en durft beslissingen te nemen. Je bent sturend op het gezamenlijk belang en het eindresultaat. Je bent autonoom en dienend aan het doel omschreven in de integrale opdracht Zorg en veiligheid. Je bent goed in het stellen van prioriteiten en het scheiden van hoofd- en bijzaken. Je staat voor een groepsgericht leider(schap) en bent in staat ideeën en feiten helder te presenteren. Je weet openheid en een taakgerichte sfeer te bewerkstelligen. Je bent in staat verbinding met mensen te maken kunt mensen enthousiasmeren. Voor het leiden van een vergadering draai je je hand niet om. Je werkt goed samen en bent in staat anderen bij de besluitvorming te betrekken. Je houdt de voorgang in de gaten en plant de daarbij behorende acties. Daarbij hoort ook het zorgvuldig omgaan met de details. Je bent resultaatgericht en kwaliteitsbewust. Je bent omgevingsbewust en organisatiesensitief, bewust van de politieke omgeving waarin je opereert. Vanzelfsprekend ben je mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardig, besluitvaardig, overtuigend en daadkrachtig en durf je initiatief te nemen.

Wat kun je van ons verwachten/wat bieden wij?

Je gaat voor 36 uur als Procesregisseur zorg en veiligheid (functierol Regievoerder B) aan de slag. De functierol Regievoerder B is gewaardeerd in schaal 10, maximaal € 4671,00 bruto bij een 36-urige werkweek. De vacature is in eerste instantie voor de duur van 8 maanden. Afhankelijk van de dan geldende situatie wordt beoordeeld of een vervolg tot de mogelijkheden behoort.   

Aanvullend op je bruto maandsalaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% per maand. Met dit persoonlijke budget kun je zelf keuzes maken die passen bij je levensfase en je persoonlijke wensen en doelen. De exacte inschaling vindt plaats op basis van je ervaring en opleiding.

Jouw werktijden stemmen we onderling af, voor een laptop en een telefoon zorgen wij. Dat biedt jou de mogelijkheid om bijvoorbeeld thuis te werken. Je krijgt meer dan 300 leuke collega's! Op www.werkeninOIJ.nl maak je kennis met een aantal van hen.

Werken voor de gemeente Oude IJsselstreek betekent werken aan de brede welvaart van onze inwoners. We zetten ons dagelijks op tal van terreinen in zodat onze inwoners veilig, gezond en gelukkig kunnen wonen, leven, werken, leren en recreëren.

Solliciteren?
Wij maken graag kennis met je! Meteen reageren? Solliciteer dan online via deze vacature op www.werkeningelderland.nl vóór 5 september 2022. Graag ontvangen we jouw CV en motivatiebrief waarom jij dé Procesregisseur Zorg en Veiligheid bent die wij zoeken. In de week van 12 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats.

Wil je eerst nog wat meer weten over deze functie? Bel dan met de Ron Mestrom, Adviseur Sociaal Domein (0315-292 142).

Als je nog vragen hebt over de procedure neem dan contact op met Suzanne Peper, Adviseur P&O, 0315 292 292.

Geen acquisitie.

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures