Afstand
Vacature Provincie Gelderland

Maak jij als gedreven manager Buitenlandse Betrekkingen en Lobby (BBL) werk van onze externe betrekkingen?

 • Standplaats
  Arnhem
 • Uren per week
  36
 • Maandsalaris
  €6.138
 • Salarisniveau
  Schaal 13
 • Reageren t/m
  08 april Je hebt nog 10 dagen
 • Opleidingsniveau
  Wo
 • Plaatsingsdatum
  24 maart 2020
 • Dienstverband
  Tijdelijk

Door de provincie is gekozen voor integraal management. Dit betekent dat je als manager verantwoordelijk bent voor de inhoudelijke opgave, het functioneren van het team, de individuele medewerker en de bedrijfsvoering. Van de nieuwe integraal manager wordt gevraagd om op alle vlakken inzetbaar te zijn. Op dit moment zijn we bezig met een doorontwikkeling van het team BBL. We streven naar slimme crossovers in de samenwerking met Europa, Duitsland en Den Haag. Gezien het feit dat medewerkers op verschillende locaties in Europa zijn gestationeerd wordt van de manager gevraagd te kunnen managen op afstand. Daarnaast wordt de manager het gezicht en de spil van de provincie Gelderland op het gebied van externe betrekkingen.

De 4 elementen van het managementprofiel

Inhoud

- Je levert vanuit jouw sturende en coachende taak een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op langere termijn.

- Je coördineert binnen het team de beleidsinitiëring en ontwikkeling, op de inhoud kan je de beleidsrelevantie vaststellen, je nodigt je experts uit om voorstellen te doen, je kan de beleidsrelevantie vaststellen en met het team aan concernmanager/opdrachtgever voorstellen doen.

- Je stuurt op processen, op output van planning, voortgang en kwaliteit.

- Je geeft leiding aan of coördineert complexe beleidsgevoelige en omvangrijke projecten met verschillende disciplines, integratie van diverse delen beleidsvelden van het team, je zet hierbij de inhoudelijke experts in hun rol.

- Je zorgt ervoor dat de concernmanagers ondersteund worden met het voorbereiden van adviezen, beleidsnotities e.d.

Team

- Je geeft leiding aan jouw team, je bent een verbinder van teamleden aan de koers en doelstellingen van de provincie en je stimuleert het samenwerken binnen en buiten het team in diverse opgaven. Je zet het team centraal, op deze manier draag je bij aan de beweging van individueel opgavegericht naar teamopdracht en heeft elke medewerker een thuisbasis ondanks meerdere opdrachten.

- Je geeft richting aan de samenstelling, omvang en werkwijze van het team.

- Je kan je onafhankelijk opstellen, je hebt oog en oor voor teamleden doordat je feedback geeft en ontvangt, je geeft vertrouwen doordat je randvoorwaarden schept voor samenwerking. En teamprestaties door bijvoorbeeld teamopdrachten.

- Je zorgt ervoor dat je met het team regelmatig evalueert , waardoor je kan bijsturen en bijdraagt aan besluitvorming. Je voert hiervoor twee of drie keer per jaar teamgesprekken.

Mens

- Je coacht medewerkers, je voert het goede gesprek en doet voorstellen over loopbaanontwikkeling. Je laat je hierbij ondersteunen door specialisten.

- Je handelt vanuit de menselijke maat, je gaat actief in gesprek, je bent waarderend, spart met je teamleden en hebt oog voor de korte en lange termijn ontwikkeling medewerker.

- Je toont belangstelling, en handelt naar wat er op dat moment nodig is.

- Je bent in gesprek over de inhoudelijke ontwikkeling bij de medewerker.

 Bedrijfsvoering

- Je bent verantwoordelijk voor de personele organisatie, bezetting, logistiek en benodigde faciliteiten van je team.

- Je maakt afspraken over de inzet van mens en middelen in je team met concernmanagement en bedrijfsvoering.

- Je zorgt dat er een efficiënte planning van werkzaamheden is en stuurt op de werkverdeling, je zorgt voor een optimale werkbelasting voor de teamleden.

- Je zorgt ervoor dat er een efficiënte planning is van faciliteiten en middelen, je stelt prioriteiten en zorgt voor continuïteit.

- Je bent verantwoordelijk voor mens en middelen.

- Je analyseert overzichten van personele bezetting, budgetten en begrotingen. Deze worden of geleverd door bedrijfsvoering of door programmering, de werkplaats. Je geeft richting aan de provinciale planning en control cyclus en voert de financiële afspraken uit.

- Je hebt oog voor ontwikkeling en vernieuwing van dienstverlening van de provincie, zoals integrale subsidieregelingen of andere instrumenten. Je zorgt ervoor dat je op in- en externe ontwikkelingen op tijd actie kan ondernemen.

Waarom?

Voor de provincie Gelderland vormen samenwerking met het Rijk, grensoverschrijdende én Europese samenwerking belangrijke speerpunten. De samenwerking vindt plaats op vrijwel alle werkterreinen van de provincie. Denk daarbij aan de klimaatopgaven, woningmarkt, hoogwaterproblemen, natuurcorridors, openbaar vervoer en arbeidsmarkt. Daarom zijn externe betrekkingen essentieel voor de Gelderse belangenbehartiging. We werken samen met diverse Nederlandse organisaties en – internationaal - met hun tegenhangers in onze buurlanden en verder, van lokaal, regionaal tot nationaal niveau. De verschillen in taal, cultuur en structuur maken de samenwerking complex en uitdagend..

Het faciliteren van de externe samenwerking is neergelegd bij Buitenlandse Betrekkingen en Lobby (BBL). Het team ondersteunt de gehele provinciale organisatie in het behouden en versterken van een gedegen externe positie in Den Haag, Brussel en Düsseldorf om provinciale belangen goed te kunnen borgen. Het gaat hierbij om lobby en vertegenwoordiging voor Gelderse belangen op korte termijn, het beïnvloeden van nieuw beleid op de lange termijn en het concreet samenwerken op interregionale (deels grensoverschrijdende en Europese) opgaven.

Nationale wet- en regelgeving heeft op veel beleidsterreinen directe impact op onze regionale maatschappelijke opgaven. Daarom dragen we actief bij aan het versterken van ons ambtelijke en bestuurlijke netwerk met Den Haag. Daarnaast zoeken we verbinding met internationale partners in de Europese opgaven. Deze opgaven staan bijvoorbeeld ook centraal in het nieuwe Europese beleid van 2020–2026, waarvan de zogeheten Green Deal onderdeel is.

Ambities en intenties worden ook vertaald in het opzetten van programma’s in grote nationale of Europese fondsen, zoals bijvoorbeeld ‘Think East’. Zo is de financiële impuls voor de samenwerking met Duitsland het Europese subsidieprogramma Interreg A. Om een stabiele en continue samenwerking met onze Duitse buren te borgen is, in goed Nederlands, ‘Vernetzung’ een belangrijk aspect; de samenwerking moet door veel mensen en organisaties aan beide kanten van de grens gedragen worden. Dat vraagt continue tijd, energie én aandacht.

Team BBL heeft zowel medewerkers in Arnhem gestationeerd als vaste vertegenwoordigers gestationeerd in Den Haag, Brussel en Düsseldorf.

Hoe?

Als teammanager formuleer jij de inhoudelijke (team-)opdrachten en geeft daar heldere kaders in mee. Je bent een voorbeeld waar het gaat om rolneming en profilering van de provincie in relatie tot de externe betrekkingen. Je staat open voor verzoeken van interne collega managers en faciliteert en ondersteunt hen bij het vinden van de juiste externe contacten. Je werkt samen met de betrokken medewerkers, bent voor hen richtinggevend en stimuleert uitwisseling van kennis, ervaring en contacten. Je hebt gevoel voor je mensen en weet hen te binden aan en te boeien voor de teamdoelen. Je hebt oog voor een goede evenwichtige samenstelling van het team. Je weet de HR-kaders en instrumenten te gebruiken om je teamdoelen te behalen. Op inhoud en relatiebeheer durf je te kiezen en focus aan te brengen. Daarbij blijf je niet alleen op de gebaande paden, maar heb je het lef juist nieuwe wegen te bewandelen door nog meer aan te sluiten bij de doelen van de andere inhoudelijke programma’s van de provincie en onze partners. Waar nodig stimuleer je een aanpak die afwijkt van het ’normale’ en sta je maatwerk toe. Je geeft nader invulling aan de werkwijze van je mensen waar het gaat om integraal werken. Je vormt de schakel tussen de ambities van het college, de provinciale organisatie en het brede externe netwerk. De uitdaging is goed te schakelen en verbindingen te leggen om samen opgaven te realiseren. Extern heb je ook met veel verschillende partners te maken, waar je verschillende rollen vervult.

Je rapporteert aan de verantwoordelijke concernmanager. Daarnaast onderhoud je uiteraard contact met de verantwoordelijke bestuurder.

Wie?

Je hebt in overeenstemming met de ambities van het college zoals verwoord in het coalitieakkoord en de omgevingsvisie affiniteit met buitenlandse netwerken en lobby. Je weet om te gaan met het werken in een domein met veel spelers en belangen, zowel binnen de provincie als daarbuiten. Je hebt op hoofdlijnen zicht op de inhoud. Je bent in staat om synergie en verbinding te creëren tussen de verschillende onderdelen van het programma. Je weet focus aan te brengen en te houden op de inhoudelijke ambities van GS. Je hebt goed oog voor bestuurlijke verhoudingen. Je geeft collega’s vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid en bent verbindend binnen het team door rustig, open, eerlijk en duidelijk te zijn. Je hebt bij voorkeur ervaring als integraal manager. Je hebt kennis van de HR-kaders en regelgeving en je kunt en wilt je als vertegenwoordiger van de werkgever opstellen en handelen. Je bent mensgericht en weet talenten van medewerkers optimaal te benutten. Daarnaast heb je affiniteit met de bedrijfsvoering van je team zoals informatievoorziening, communicatie, financiën en digitalisering. Je bent in staat om synergie en verbinding te creëren tussen de verschillende onderdelen van de provincie en externe partijen en je hebt een visie op de organisatie en ontwikkeling daarvan. Op strategisch niveau ben je een netwerker en verbinder en neem je makkelijk beslissingen. Je komt met een goed resultaat voor de provincie uit de onderhandelingen. Je weet het externe netwerk goed te benutten en vind het leuk om dat te doen.

Je verbindt mensen, faciliteert het team, ook op de externe locaties, op inhoud en bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Je bouwt aan de thuisbasis en bent een mensenmens. Je zet medewerkers in hun kracht, zet hun vakmanschap en expertise centraal, koppelt strategie en uitvoering. Je bent sociaalvaardig en je maakt het werk eenvoudiger en leuker. Daarnaast verbind je collega’s die ons in Brussel, Düsseldorf en Den Haag vertegenwoordigen aan de organisatie en aan elkaar. Je beschikt over strategisch inzicht en je ontwikkelt met het team een strategie. Je hebt oog voor de verschillende schaalniveaus van het werk en de verwachtingen daaromtrent. Je schakelt met gemak over de grenzen van bestuur, politiek en organisatie heen. Je neemt een stevige positie in de organisatie in. Je hebt een brede inhoudelijke betrokkenheid, ervaring met internationale netwerken en je kan de regio positioneren en extern op het podium plaats nemen.

Het spreken van goed Duits en Engels en een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands zijn essentieel voor het vervullen van deze functie.

De opdracht is in eerste instantie voor de periode van 3 jaar; verlenging daarna is mogelijk.

Voor meer informatie over de inhoud van de opdracht kun je terecht bij Willem Wieseman, w.wieseman@gelderland.nl of via 0652802216.

Je kunt reageren tot en met 8 april 2020.

Deze vacature staat zowel binnen het samenwerkingsverband KANS in Gelderland als extern op de site Werken in Gelderland. Bij gelijke geschiktheid heeft de KANS kandidaat voorrang. Invulling via het KANS in Gelderland samenwerkingsverband gebeurt op basis van collegiale uitleen.
 

Zie voor verdere informatie ook de toelichting KANS in Gelderland op de site Werken in Gelderland.

Denk je dat jij degene bent die wij zoeken?

Solliciteer nu

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures