Afstand
Opdracht Provincie Gelderland

Technisch manager circulair delven

 • Standplaats
  Provinciehuis te Arnhem
 • Aanvang opdracht
  04 januari 2021
 • Einde opdracht
  31 december 2022
 • Verlenging
  2 x 6 maanden
 • Reageren voor
  02 december Je hebt nog 2 dagen
 • Plaatsingsdatum
  19 november 2020

Uren per week

gemiddeld 12 uur per week gerekend over 52 weken per jaar

Opdracht omschrijving

Het Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Arnhem en provincie Gelderland hebben zich voorgenomen het gebied ‘de Prinsenhof’ te Arnhem te herontwikkelen (ook bekend als Besturuskwartier). Om deze herontwikkeling mogelijk te maken, hebben zij besloten de gebouwen Markt 1 (met uitzondering van het voorgebouw) en Prinsenhof 3 te amoveren door ze, voor zover mogelijk en noodzakelijk, circulair te delven. Middels deze ‘circulaire delving’ ontstaat ruimte voor verdere herontwikkeling van de Prinsenhof en de realisatie van een nieuw deel van de Rechtbank aldaar. Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat de gerechtelijke organisaties hun bedrijfsactiviteiten kunnen voortzetten zonder gebruik te moeten maken van tijdelijke huisvesting.

Rijksvastgoedbedrijf en provincie Gelderland hebben de ambitie om in het Prinsenhof de transitie naar de circulaire economie aan te jagen middels het circulair delven van het voormalig Gelders Archief en Prinsenhof A. Vanwege het vernieuwende karakter van deze opgave is in het najaar van 2019 een marktconsultatie gehouden. Het doel van de marktconsultatie was het ophalen van ideeën en toetsen van denkrichtingen voor het circulair delven. Naast waardering voor het initiatief vanuit de markt, was er een breed gedragen oproep om vooral ook in te zetten op de afzet van circulair materiaal om zo daadwerkelijk de circulaire keten te kunnen sluiten. Deze oproep is opgepakt door verder te verkennen welke mogelijkheden er zijn om afzet te organiseren en de mogelijkheden voor circulair ontwikkelen binnen het Prinsenhof te verkennen.

Stand van zaken

Het afgelopen half jaar zijn de mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik van de vrijkomende materialen in beeld gebracht. De gebouwen zijn volledig geïnventariseerd zodat er een goed beeld is van vrijkomende materialen en in welke mate deze herbruikbaar zijn. Aan de hand van deze inventarisatie hebben wij een zogenaamde materialenmakelaar ingehuurd met de opdracht om vraag en aanbod van materiaal bij elkaar te brengen. Het resultaat hiervan is vastgelegd in een rapport waarin talrijke meer en minder kansrijke toepassingen benoemd zijn. Zo is er concrete belangstelling vanuit een woningcorporatie uit de Liemers om vloerplaten en wandelementen uit Prinsenhof A te gaan hergebruiken. Dit willen wij faciliteren door met hen (en hun opdrachtnemer) een samenwerking aan te gaan.

Parallel aan dit traject hebben wij een architect gevraagd om de mogelijkheden uit te werken om met de vrijkomende materialen (geveldelen, vloerplaten) een nieuwe circulair gebouw te ontwerpen. Diverse concepten voor zowel appartementen als kantoren zijn uitgewerkt, ook met toepassingsmogelijkheden binnen het Bestuurskwartier. De concepten zijn beeldend en ter inspiratie vastgelegd in presenstatievorm (zie bijlage).

In het kader van circulair bouwen en hergebruik van grondstoffen heeft SKG-IKOB Certificatie met Prinsenhof A als voorbeeld een protocol opgesteld voor het hergebruik van kanaalplaatvloerdelen die afkomstig zijn uit de sloop van bestaande gebouwen. Het doel van dit protocol is om na levenseinde van gebouwen de geschiktheid van de kanaalplaatvloerdelen in hergebruik voor toekomstige toepassing of groep van toepassingen te laten verifiëren. Het protocol zouden wij graag ketenbreed, o.a. met de woningbouwcorporatie, op bruikbaarheid toetsen.

Inkoopstrategie: hoe verder

Met de ontwikkelopgave in het Prinsenhof/Bestuurskwartier is een projectorganisatie van Rijksvastgoedbedrijf, gemeente en provincie druk. De inzichten van het afgelopen jaar leiden tot een verschuiving van de scope van sec het circulair delven naar het koppelen van circulair delven en ontwikkelen om zo maximaal de circulaire keten te sluiten. Anderzijds is er de bestuurlijke wens om buiten daadwerkelijk zichtbaar aan de slag te gaan. Daarbij is er de behoefte om te leren (testen protocol) en ervaring op te doen met de demontage (circulair delven) van het gebouw. Vanuit circulariteit zouden we graag gaan voor de combinatie van circulair delven en ontwikkelen in het Bestuurskwartier één aanbesteding/overeenkomst. Echter beseffen wij ons ook dat er op korte termijn geen zicht is op concrete ontwikkelingsmogelijkheden, die het nu al mogelijk maken om voortvarend te starten met de koppeling tussen circulair delven en circulaire ontwikkelen. Verder is er nog geen besluit genomen betreft het al dan niet slopen van Prinsenhof C (parkeergarage), welke een direct raakvlak kent met de sloop van Prinsenhof A. Sloop van de hoge toren van Prinsenhof A kent risico’s en mogelijk beperkingen voor het gebruik van de parkeergarage tijdens de sloop. 

Gezien de spanning tussen enerzijds snel zichtbaarheid en anderzijds maximaal gaan voor circulariteit is besloten het project in twee fases op te knippen. Fase 1 bestaat uit het circulair delven van het voormalig Gelders Archief (exclusief het voorgebouw) en de laagbouw van Prinsenhof A. Daarmee ruimte te maken voor de uitbreiding van de rechtbank. Fase 2 betreft het circulair delven van de kern en hoge toren van Prinsenhof A (optioneel in combinatie de Prinsenhof C) gekoppeld aan het circulair ontwikkelen, liefst in het Bestuurskwartier en anders daarbuiten.

Dit maakt het mogelijk om relatief snel te starten en buiten zichtbaar te zijn. Daarbij ervaring op te doen met de demontage van het gebouw, de markt uit te dagen om te laten zien in hoeverre zij daadwerkelijk hoogwaardige afzet kunnen organiseren/garanderen en om de afzet van vloerplaten aan de woningbouwcorporatie te faciliteren. Deze fasering biedt daarnaast ruimte om verder te verkennen of het circulair delven en ontwikkelen in het Bestuurskwartier kansrijk en haalbaar is. Bijvoorbeeld door hergebruik bij uitbereiding van de rechtbank of realisatie gebouw naast Huis der Provincie.

Binnen deze gefaseerde aanpak zijn er twee aanbestedingen nodig. Waarvan wij voor fase 1 (en waar nodig fase 2) een Technisch manager nodig hebben.

Wij vragen u om een offerte uit te brengen voor uw inzet voor de technische begeleiding van het circulair delven op basis van onderstaande.

Voor fase 1 is besloten deze aan te besteden middels een UAV-gc overeenkomst middels een Concurrentiegerichte dialoog light (beperkte inspanning en doorlooptijd). Op dit moment wordt gewerkt aan het aanbestedingsdossier waaronder de leidraad, Basisovereenkomst, Annexen, Vraagspecificatie deel 1 (techniek/omgeving) en deel 2 (proces). De volgende input is daarvoor medio december 2020 gereed:

 • Raming:
 • Materialeninventarisatie;
 • Conditionerende onderzoeken (bodem, asbest, archeologie, NGE, kabels en leidingen);
 • Concept proceseisen en concept basisovereenkomst;
 • Concept aanbestedingsleiddraad.

De technische- en omgevingszaken dienen wel verder uitgewerkt te worden. Daarbij zoeken we naar een partner voor de begeleiding, productuitwerking en strategische advisering hieromtrent, waarbij onze behoefte drieledig is:

 1. Technisch management om te komen tot aanbesteding. Met als focusgebieden: de gunningscriteria voor hoogwaardig hergebruik, opstellen technische delen vraagspecificatie (o.a. prestatie-eisen voor hoogwaardighergebruik, integrale veiligheid, omgang met conditionerende onderzoeken en omgevingshinder) in de overeenkomst.

 2. Technisch management om te komen tot een aanbestedingsadvies. Samen met o.a. de contractmanager begeleiden van de aanbesteding inclusief beantwoording nota van inlichtingen, deelname aan dialoog en beoordeling. Dit om uiteindelijk te komen tot een aanbestedingsadvies.

 3. Technisch management om te komen tot een advies over de voltooiing van de werkzaamheden van opdrachtnemer. Samen met o.a. de contractmanager conform contractbeheerstrategie begeleiden van de realisatie inclusief het wijzigingenproces. Producten die daarbij gewenst zijn: advies op risicodossier, uitvoeren van toetsen, opstellen van wijzigingen, advies over voltooiing. Het Technisch management heeft daarbij als focusgebieden: hoogwaardig hergebruik, het demontageproces en omgevingshinder icm integrale veiligheid.

Daarnaast wordt, desgewenst en in overleg, geadviseerd betreft het verder brengen van Fase 2 van de eerder omschreven opgaven.

Zie ook in de bijlage een scherpere indicatie van taken, rollen en bevoegdheden van het Technisch Management binnen de projectorganisatie.

Indicatief tijdspad van de werkzaamheden

 1. Contractvoorbereiding: Q4 2020 - Q1 2021

 2. Aanbesteding: Q2 2021 - Q3 2021

 3. Uitvoering: Q4 2021 - Q3 2022

Verantwoordelijkheden

De technisch manager maakt onderdeel uit van het projectteam van de opdrachtgever en zal nauw samenwerken met de contractmanager en projectmanager (ZIE BIJLAGE). De technisch manager zorgt voor de begeleiding van het hoogwaardig hergebruik, het demontageproces en veilige oplevering van het project.

Dit begint bij het stellen- en vertalen van kaders naar gunningscriteria voor hoogwaardig hergebruik en het opstellen van de functionele technische specificaties waaronder de prestatie eisen, eisen voor veiligheid, werkgrenzen, voorkomen omgevingshinder en conditionerende maatregelen. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de basisovereenkomst en de daarbij horende proceseisen. De beoogde resultaten worden niet in de vorm van technische eisen uitgevraagd, maar via een functioneel beschreven vraagspecificatie. Een goede vertaalslag van eisen en wensen naar functionele eisen is hierbij essentieel. Ook het toezicht houden op kwaliteit, het signaleren van risico’s, het afstemmen met adviseurs betreft o.a. integrale veiligheid, hoogwaardig hergebruik en conditionerende maatregelen, omgevingshinder en bevoegd gezag behoren tot de werkzaamheden van de technisch manager.

Voor de inschrijving kan ervan uitgegaan worden dat de conditionerende onderzoeken reeds afgerond zijn (archeologie, NGE, asbest, chroom6, kabels en leidingen, bodemvervuiling, materialeninventarisaties) en dienen vertaald te worden in het aanbestedingsdossier.

De technisch manager zal deelnemen aan het aanbestedingsteam en o.a. de betreffende zijn discipline nota van inlichtingen beantwoorden en de inschrijvingen beoordelen. De technisch manager zal tezamen met de contractmanager het contract beheersen middels een bijpassende contractbeheersstrategie.

Belangrijk uitgangspunt van de opgaven is het leertraject in algemeen belang als voor fase 2 van de opgave. Alle inbreng, werkzaamheden en adviezen vanuit opdrachtnemer vallen onder het intellectueel eigendom van de Provincie en kunnen gebruikt worden voor kennisdeling en kennisontwikkeling in algemeen belang.

Technisch management

 • Vanuit discipline opstellen van en input leveren op de contract- en aanbestedingsdocumenten.
 • Opstellen gunningscriteria en beoordelingsmethodiek voor hoogwaardig hergebruik.
 • Vanuit discipline deelname aan het aanbestedingsteam, beoordeling nota van inlichtingen en beoordeling inschrijvingen.
 • Coördinatie up to date houden projectinfomatiemodel betreft conditionerende maatregelen
 • Input leveren op risicodossier en vanuit discipline beheersen van risico’s.
 • Opstellen, up to date houden en bewaken projectplanning en projectraming.
 • In lijn met de contractbeheersingsfilosofie en werkwijzen van contractbeheersing, bewaken van, binnen de discipline vallende scope, raakvlakken met de omgeving en veiligheid;
 • Coördineren en monitoren omgevingsmanagement zaken, waaronder het nakomen van verplichtingen opdrachtgever niet vallende binnen contractbeheer;
 • Het uitvoeren van toetsen, beantwoorden van (technisch inhoudelijke) vragen en adviseren van het projectteam omtrent omgevingszaken;
 • Op disciplineniveau vertegenwoordigen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer;
 • Het voorbereiden en het vanuit discipline mede opstellen van wijzigingen;

 • Het met experts coördineren, voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van toetsen op discipline niveau;
 • Het verzamelen, samenvoegen en inhoudelijk afhandelen van bevindingen vanuit toetsing en waarnemingen;
 • Het mede beoordelen van een verzoek tot betaling van opdrachtnemer;
 • Maken, beoordelen en coördineren van financiële ramingen voor het project;
 • Inhoudelijk beoordelen van financiële ramingen en facturen van opdrachtnemer.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten