Afstand
Opdracht Provincie Gelderland

Senior Werkvoorbereider Infrastructuur

 • Standplaats
  Arnhem
 • Aanvang opdracht
  01 september 2020
 • Einde opdracht
  31 augustus 2021
 • Verlenging
  2 x 6 maanden
 • Reageren voor
  17 juli Je hebt nog 12 dagen
 • Plaatsingsdatum
  30 juni 2020

Uren per week

gemiddeld 36 uur

Opdracht omschrijving

Vlot en veilig reizen, van deur tot deur. Dat is de ambitie waar we aan werken. Onderdeel daarvan is het in stand houden en zonodig aanpassen van het provinciale wegennet. De afdeling Uitvoering Werken van de provincie Gelderland is een no-nonsense organisatie en de sfeer is collegiaal en informeel. Er wordt hard gewerkt, iedereen gaat voor resultaat en kwaliteit.

De afdeling is ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. Daarnaast draagt de afdeling in toenemende mate bij aan de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten.

De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken (ABG). In totaal telt de afdeling momenteel circa 90 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de projecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

De senior werkvoorbereiders werken voor en vanuit de afdeling Uitvoering Werken team ORW, deels vanuit het Provinciehuis in Arnhem en deels vanuit huis.

Overwerk

Het is mogelijk dat werkzaamheden moeten worden verricht buiten de reguliere werktijden. Deze zullen worden verrekend op basis van het geoffreerde uurtarief, verhoogd met de volgende percentages:

- Werkzaamheden op werkdagen tussen 07:00 uur – 20.00 uur: basisloon = 100%

- Werkzaamheden op werkdagen tussen 05:30 uur – 07.00 uur: basisloon + 25% = 125%

- Werkzaamheden op werkdagen tussen 20:00 uur en 05:30 uur en dienstvrije dagen (zaterdag/zondag en feestdagen): basisloon + 50% = 150%

Van overwerk is sprake als er werkzaamheden moeten worden verricht buiten de reguliere werktijd van 07:00 uur – 20.00 uur waarbij de overeengekomen uren in reguliere werktijd ook gewerkt zijn.

Extra’s
De senior werkvoorbereider moet beschikken over / door het detachteringsbureau worden voorzien van:
- veiligheidsschoenen (klasse S3);

- mobiele telefoon met camera;

- lap-top met Windows en Office voorzien van mobiel internet

- rijbewijs

De provincie zal voorzien in een veiligheidsjas/-vest met provinciaal logo.

De kosten van deze voorzieningen worden geacht te zijn opgenomen in het uurtarief. Kosten voor zakelijke kilometers worden verrekend tegen een tarief van € 0,28 per km.

Verantwoordelijkheden

De senior werkvoorbereider Infrastructuur:

 • Is verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van (complexe) civiel-technische projecten. Het betreft hier o.a bestek/contract, tekeningen en het (technisch) overleg met betrokken partijen;
 • Draagt zorg voor een goede voorbereiding, afstemming en communicatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen;
 • Draagt zorg voor een goede communicatie van de werkzaamheden naar derden;
 • Overlegt indien nodig met stakeholders (o.a. bewoners).

De werkzaamheden zijn onderdeel van het proces “voorbereiden van wegenbouw projecten vanaf definitief ontwerp tot aan de aanbesteding”. In de meeste gevallen gaat het hierbij om RAW-bestekken. De daarbij te leveren producten zijn:

 • Bestektekeningen
 • Werktekeningen
 • Ontwerptekeningen
 • RAW- bestek
 • Besteksraming

De tekeningen dienen te voldoen aan de provinciale richtlijnen voor autocad-tekeningen en het bestek dient te voldoen aan de provinciale leidraad voor besteksoplossingen. Bestekken moeten worden opgesteld overeenkomstig de RAW-systematiek. Werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd waarbij een projectleider Wegenbouw aanwijzingen en instructies geeft over het doel van de opdracht. De senior werkvoorbereider is veelal voor goedkeuring van het DO al in projectteamverband betrokken bij de ontwerpfase.

In voorkomende gevallen levert de senior werkvoorbereider een bijdrage aan de contractvorming en realisatie van UAV-gc projecten. De daarbij te leveren producten zijn:

 • Basisovereenkomst
 • Vraagspecificatie
 • Annexen

De producten dienen te voldoen aan het basiscontract op grond van het provinciaal contracten buffet.

Van de senior werkvoorbereider wordt tevens verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan de kennisontwikkeling en -overdracht binnen de afdeling.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten