Opdracht Kadaster

Senior Projectmanager

 • Standplaats Apeldoorn
 • Aanvang opdracht 14 februari 2022
 • Einde opdracht 31 december 2022
 • Verlenging 2 x 6 maanden
 • Reageren voor 31 januari Je hebt nog 3 dagen
 • Plaatsingsdatum 14 januari 2022

Uren per week

24

Opdracht omschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Voor meer informatie over het Kadaster zie www.kadaster.nl

Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:
Het Geodataplein staat als vernieuwingsprogramma voor het realiseren van een nieuwe omgeving met een op de gebruiker gerichte verstrekking van onder meer de geo-basisregistraties waar het Kadaster het beheer over voert. Dit alles op het fundament van een nieuw ontwikkelde architectuur gebaseerd op services.  

Het programma Geodataplein ontwikkelt incrementeel langs 2 hoofdassen:

1) de (informatie)behoefte van de gebruiker staat centraal en

2) de infrastructuur en architectuur is gebaseerd op gedeelde services en vaardigheden

Doel van het programma is de realisatie van een laagdrempelige, meer samenhangende en integrale ontsluiting van de door het Kadaster beheerde gegevens en facilitering van beantwoording van integrale, individuele dataset overstijgende vragen, met nadrukkelijk aandacht voor de juridische (on)mogelijkheden en grenzen. 

In de huidige dienstverlening van het Kadaster is de focus tot nog toe met name gericht geweest op de professionele gebruikers en klanten. Met het programma Geodataplein zet het Kadaster nadrukkelijk de stap richting een breder publiek, dat zonder voorkennis in staat wordt gesteld laagdrempelig de data te benaderen en antwoord te vinden op een breed scala van (integrale) vragen. Voorgaande is als ambitie van het Kadaster opgenomen in het Meerjaren Beleidsplan onder het speerpunt ‘Geo-informatie voor iedereen’.

Opdrachtomschrijving:
De primaire verantwoordelijkheid van jou als projectmanager is er voor te zorgen dat het project de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s) realiseert die in het programmaplan zijn gedefinieerd. Structureren en prioriteren, enthousiasmeren van de teams en het organiseren van besluitvorming behoort tot je primaire taken.

Je legt verantwoording af aan de opdrachtgever/stuurgroep en hebt de dagelijkse leiding van het project. Je onderhoudt actief het contact met productowner(s)/productmanager/procesmanager, opdrachtgever en overige stakeholders om een vloeiend proces te waarborgen en beslissingen conform de projectgovernance voor te bereiden.

Opdrachtomschrijving specifiek
Het programma Geodataplein is een lopend programma en heeft een totale doorlooptijd van 2,5 jaar. Na een initiatiefase heeft het programma in 2021 zijn eerste ontwikkeljaar doorlopen en gaat in 2022 het tweede ontwikkeljaar in. Naast doorontwikkeling langs beide assen (techniek en gebruiker) komt nadrukkelijk ook de beheer- en implementatie van de eerste resultaten in de organisatie nu in beeld om invulling aan te geven.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden voor een projectmanager zijn: 

 • Je definieert samen met de opdrachtgever de doelstelling(en), scope en deliverables van het project en legt deze vast.
 • Je bewaakt de scope van het project (in samenwerking met onder meer productowner en product-/ procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan.
 • Je enthousiasmeert de teams en omgeving, stimuleert samenwerking en kritisch vermogen. Je bewaakt het proces, maar bent daarbij wel gericht op resultaat. Initieert en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders en managet hun verwachtingen.  
 • Je zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de projectgovernance.
 • Je rapporteert over voortgang, bestedingen en afwijkingen ten opzichte van de kaders die zijn vastgesteld (in de business case of het projectplan) en stuurt actief op mitigatie van risico’s.

Specifieke taken voor deze opdracht:

 • Je geeft nader invulling aan de gebruikersbehoeften (van buiten naar binnen) en de doorvertaling daarvan naar de voorzieningen van het Kadaster, op basis van planvorming en informatiebehoefte-peiling die is uitgevoerd.
 • Je realiseert samen met de teams uitwerking van eerste voorbeelden van gebruikerstoepassingen.
 • Je stuurt op zorgvuldige balans tussen basisvoorzieningen en doorontwikkeling.
 • Je geeft verdere invulling aan de gedefinieerde en goedgekeurde onderdelen voor 2022 van het programma. Het betreft onder meer de aansluiting op de nieuwe omgeving van de BRT en de BRK.

Je zorgt voor verankering en implementatie van opgeleverde programmaonderdelen in de staande organisaties. Dit betreft het in beheer nemen van gerealiseerde onderdelen van het programma. Dit vraagt ook afstemming met de directe omgeving, waaronder het management, productowners, productmanagers en ontwikkelteams.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten