Opdracht Kadaster

Senior Inkoopadviseur ICT/ coördinator Inkoopprogramma

 • Standplaats Apeldoorn
 • Aanvang opdracht 01 september 2022
 • Einde opdracht 30 augustus 2023
 • Verlenging 2 x 6 maanden
 • Reageren t/m 15 augustus Je hebt nog 1 dagen
 • Plaatsingsdatum 22 juli 2022

Uren per week

32-36

Opdracht omschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Inkoop & Contractmanagement is ten behoeve van het programma Toekomstvast Fundament op zoek naar een : Senior Inkoopadviseur IT/coördinator inkoopprogramma met ruime ervaring op het gebied van IT

De senior inkoopadviseur IT/coördinator inkoopprogramma heeft een centrale rol in het inkoopteam voor dit programma van ca. 4 inkoopadviseurs en 1 contractmanager. Hij/zij bewaakt de samenhang en afhankelijkheden tussen de aanbestedingen en heeft een aansturende rol t.b.v. de overige inkoopadviseurs. Tijdens de looptijd van het project is er altijd een senior inkoopadviseur van het Kadaster aangesloten. Deze senior inkoopadviseur werkt mee aan het project en fungeert o.a. als sparringpartner en bewaker van de organisatie inkoopdoelstellingen. De gewenste specifieke kennis en ervaring zit voornamelijk op het ontwikkelen en uitvoeren van een inkoopstrategie voor de hieronder beschreven Multi vendor situatie

Opdrachtomschrijving
Eind 2024 expireert een omvangrijke IT Raamovereenkomst met 1 leverancier van het Kadaster. De inhoud van de overeenkomst betreft voornamelijk IT infrastructurele diensten, communicatie diensten en werkplekbeheer diensten.

Ten behoeve van de continuïteit dient de behoefte, die tot eind 2024 wordt ingevuld met deze lopende Raamovereenkomst, voor de daarop volgende jaren opnieuw te worden gecontracteerd met externe partij(en) of op andere wijze worden ingevuld.

Vooralsnog blijkt uit strategische ontwikkelingen dat om diverse redenen gekoerst wordt naar een situatie met meerdere vendoren. In de praktijk betekent dit dat de dienstverlening binnen de lopende Raamovereenkomst wordt ontvlochten in ca. 60 losstaande functionele diensten. Op basis van samenhang en afhankelijkheden worden deze diensten weer gehergroepeerd in een aantal kavels. Deze kavels vormen de aan te besteden opdrachten of percelen. De diensten uit de diverse percelen vervullen in veel gevallen geïntegreerd / samenhangend de IT behoefte. Daarom wordt aan één van de percelen een “Service Integrator rol” toegevoegd. De vendor die dit perceel gegund krijgt is daar waar nodig tevens verantwoordelijk voor de integratie van de dienstverlening tussen alle percelen.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Het vertalen van strategische onderzoeksresultaten naar een concrete aanbestedingsstrategie (integraal over alle percelen)
 • Advisering en uitwerking van de perceel indeling.
 • Bewaking van samenhang en afhankelijkheden tussen de percelen tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de aanbesteding(en)
 • Input leveren voor strategische besluitstukken
 • Uitvoering geven aan de belangrijkste en risicovolle aanbestedingswerkzaamheden  
 • Fungeren als intern contactpersoon en coördinator (integraal voor alle percelen)
 • Intensieve samenwerking met de senior inkoopadviseur, contractmanager en aanbestedingsjurist van het programma
 • Aansturende en coördinerende rol m.b.t. de overige inkoopadviseurs binnen het project
 • Het ondersteunen van de materiedeskundigen bij het technisch en functioneel specificeren van de in te kopen diensten.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten