Afstand
Opdracht Provincie Gelderland

Projectleider Realisatie Infrastructuur (3x)

 • Standplaats
  Arnhem en projectlocaties
 • Aanvang opdracht
  01 juli 2019
 • Einde opdracht
  30 juni 2020
 • Verlenging
  2 x 6 maanden
 • Reageren voor
  09 mei Je hebt nog 18 dagen
 • Plaatsingsdatum
  11 april 2019

Uren per week

32 - 40 uur

Opdracht omschrijving

Vlot en veilig reizen, van deur tot deur. Dat is de ambitie waar we aan werken. Onderdeel daarvan is het in stand houden en zonodig aanpassen van het provinciale wegennet. De afdeling Uitvoering Werken van de provincie Gelderland is een no-nonsense organisatie en de sfeer is collegiaal en informeel. Er wordt hard gewerkt, iedereeen gaat voor resultaat en kwaliteit.

De afdeling is onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. Daarnaast draagt de afdeling in toenemende mate bij aan de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten.

De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken (ABG). In totaal telt de afdeling momenteel circa 90 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de projecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

De projectleider Realisatie Infrastructuur werkt voor en vanuit de afdeling Uitvoering Werken team ORW, meestal vanuit het Provinciehuis in Arnhem. Daarnaast zal een deel van de werkzaamheden op projectlocaties binnen de provincie Gelderland worden verricht.

Overwerk

Het is mogelijk dat werkzaamheden moeten worden verricht buiten de reguliere werktijden. Deze zullen worden verrekend op basis van het geoffreerde uurtarief, verhoogd met de volgende percentages:

- Werkzaamheden op werkdagen tussen 07:30 uur - 18:00 uur: basisloon = 100%

- Werkzaamheden op werkdagen tussen 05:30 uur - 07:30 uur en 18:00 uur - 20:00 uur: basisloon + 25% = 125%

- Werkzaamheden op werkdagen 20:00 uur en 05:30 uur en dienstvrije dagen (zaterdag/zondag en feestdagen): basisloon + 50% = 150%

Van overwerk is sprake als er werkzaamheden moeten worden verricht buiten de reguliere werktijd van 07.30 uur - 18.00 uur waarbij de overeengekomen uren in reguliere werktijd ook gewerkt zijn.

De projectleider moet beschikken over / door het detacheringsbureau woren voorzien van :

 • veiligheidsschoenen;
 • mobiele telefoon met camera;
 • lap-top met Windows en Office voorzien van mobiel internet;
 • rijbewijs;

De kosten van deze voorzieningen worden geacht te zijn opgenomen in het uurtarief. Kosten voor zakelijke kilometers worden verrekend tegen een tarief van € 0,28 per km.

Provincie Gelderland zal voorzien in een veiligheidsjas/-vest, voorzien van provinciaal logo.

Verantwoordelijkheden

De Projectleider Realisatie Infrastructuur is verantwoordelijk voor:

 • de contract-/besteksvoorbereiding en begeleiding van de uitvoering van civiel-technische infrastructuurprojecten;
 • de inhoudelijke kwaliteit en ook de planning en organisatie van het project. De projectleider is vooral een organisator die het feitelijk maken van een contract en het toezicht op de uitvoering overlaat aan onder andere projectmedewerkers. De projectleider stuurt de projectmedewerkers inhoudelijk aan en controleert de producten; 
 • het maken van een contract zoals afgesproken met de opdrachtgever (kwaliteit, tijd en geld). Hiertoe stuurt hij/zij inhoudelijk projectmedewerkers/adviesbureau’s aan voor het maken van contracten, bestekken en bestekstekeningen. De projectleider is hierbij verantwoordelijk voor de kwaliteits- en kostenbewaking;
 • de zorg voor begeleiding en toezicht bij de uitvoering van civieltechnische projecten, op basis van aanbestede en gegunde bestekken. Hiertoe stuurt hij/zij enerzijds de toezichthouders aan die het dagelijks toezicht op de werken uitvoeren. Anderzijds is de projectleider bijstaander van de directie UAV op het werk en handelt en beslist hij/zij over planning, voortgang, technische/inhoudelijke items en financiën van de uitvoeringsprojecten;
 • de realisering (o.a. kwaliteit, geld en voortgang) van een project vanaf het Definitief Ontwerp tot aan de overdracht aan Beheer en Onderhoud. In de ontwerpfase wordt de projectleider al bij de projecten betrokken;
 • het leveren van expertise aan en vervullen van rollen binnen projecten met geïntegreerde contractvormen;
 • de voorbereiding, afstemming en communicatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen met wegbeheerders (gemeente, rijk), hulpdiensten, omwonenden, weggebruikers etc.;
 • de communicatie van de uitvoeringswerkzaamheden naar derden en overleg met stakeholders (o.a. bewoners);
 • het projectmatig werken aan meerdere projecten in projectteams van verschillende samenstelling. De projectmanager en overige projectteamleden worden per project toegewezen, waarbij de onderlinge rolverdeling kan variëren.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten