Afstand
Opdracht Provincie Gelderland

Programmaregisseur Gebouwde Omgeving Gelders Energieakkoord

 • Standplaats
  Gelderland
 • Aanvang opdracht
  23 maart 2020
 • Einde opdracht
  28 februari 2021
 • Verlenging
  4 x 6 maanden
 • Reageren voor
  01 maart Je hebt nog 5 dagen
 • Plaatsingsdatum
  12 februari 2020

Uren per week

16 - 24 uur

Opdracht omschrijving

In de provincie Gelderland werken meer dan 200 partijen samen in het Gelders Energieakkoord aan het realiseren van een afname van 55% CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 en CO2-vrij (klimaatneutraal) in 2050. Vanuit het Gelders Energieakkoord wordt de aanpak vormgegeven in vijf thematische programma's: Mobiliteit; Gebouwde Omgeving; Duurzame Opwek; Landbouw & Grondgebruik; Industrie, Bedrijven en Instellingen. Voor elk van deze onderdelen worden programma coalities gesloten voor kennisdeling en de realisatie van de opgaven.

Gebouwde Omgeving is een van de programma’s en is gericht op het aandeel dat de Gebouwde Omgeving heeft in de centrale doelstelling (de opgave is circa 2 Mton). Ten behoeve van het vormgeven van het uitvoeringsplan en het positioneren van het Programma Gebouwde Omgeving zijn wij op zoek naar een onafhankelijke ervaren programmaregisseur.

Je bent verantwoordelijk voor de sturing en realisatie van het verduurzamen van Gebouwde Omgeving binnen het netwerk van het GEA. Je bent als programmaregisseur op het thema Gebouwde Omgeving de spin in het web. Als programmaregisseur ben je de drijvende kracht, heb je visie en zet je lijnen uit. Formeel heb je geen bevoegdheid maar informeel sta je wel aan het roer. Je hebt kennis van de materie (ontwikkelingen op het gebied van gebouwde omgeving en energietransitie) en je weet goed samen te werken met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Je stelt je daarin dienstbaar op.

Als programmaregisseur formuleer je samen met de partners een uitvoerbaar programma en uitvoerbare projecten welke meetbaar bijdragen aan de CO2-reductie. Voor dit uitvoeringsprogramma en projecten smeed jij de juiste coalitie tussen partijen. Je bewaakt de voortgang en zorgt ervoor dat het programma actueel blijft. Waar coalities in de daadwerkelijke uitvoering vastlopen, is het jouw taak om oplossingen te organiseren samen met coalitiepartners. Daarbij kun je gebruik maken van het grote GEA-netwerk. Maar ook lobby buiten de regio en het vinden van partners van buiten het netwerk, om projecten te realiseren, behoort tot jouw takenpakket. Je bent de praktische organisator van themabijeenkomsten op het gebied van de verduurzaming van Gebouwde Omgeving. Je verricht de werkzaamheden vanuit het (informele) GEA-netwerk.

Hoewel de provincie formeel opdrachtgever is, is er geen hiërarchische relatie met de provincie. Aansturing van de vijf programmaregisseurs vindt plaats door de centrale GEA-regisseur. Aan hem/haar ben je verantwoording verschuldigd. Aan elke programma-coalitie is gevraagd een onbezoldigd “voorzitter’’ te leveren. Ook met hem/haar stem je regelmatig af. Kortom; je voert de regie op de realisatie van de verduurzaming van Gebouwde Omgeving in Gelderland. Daartoe werk je samen met partners aan de opbouw van uitvoeringscoalities die zich richten op de uitvoering van projecten. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en samenhang van projecten in een (uitvoerings-)programma. Je bewaakt de realisatie en rapporteert over de bereikte resultaten.

Bij deze opdracht sturen we ook mee als bijlage de Verklaring Integriteit en Geheimhouding Externe medewerkers. Deze verklaring moet worden ondertekend door de leverancier die de opdracht gegund krijgt.

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden van de programmaregisseur Gebouwde Omgeving van het GEA zijn:

 • Bewaken van de voortgang van het opstellen van het (uitvoerings-)programma Gebouwde Omgeving;
 • Opstellen van het inhoudelijke programma, wat worden de hoofddoelen van het programma;
 • Creëren van draagvlak voor en zorgdragen voor de uitvoering van het programma;
 • Formeren van coalities t.b.v. de uitvoering/realisatie van het programma en de projecten;
 • Je bent voor de deelnemers aan programma-coalitie Gebouwde Omgeving het eerste aanspreekpunt. Ook vanuit andere partijen binnen het GEA ben je voor Gebouwde Omgeving het eerste aanspreekpunt;
 • Je ondersteunt de programma-voorzitter en draagt zorg voor programma-bijeenkomsten en de afstemming met de andere programma's / coalities / onderdelen binnen het GEA. Hiertoe neem je initiatief, draag je zorg voor de organisatie, de verslaglegging en de terugkoppeling / communicatie;
 • Je draagt zorg voor de inhoudelijke en overige (kennis)uitwisseling via het digitale platform;
 • In samenspraak met de GEA-communicatie-strateeg draag je zorg voor de communicatie over de totstandkoming, voortgang en bereikte resultaten van het programma Gebouwde Omgeving;
 • Je levert inbreng voor- en neemt deel aan- het programmaregisseurs overleg en het overleg met de programma-voorzitters;
 • Ad-hoc bijeenkomsten organiseren met betrokken partijen in het kader van ontwikkeling nieuwe initiatieven;
 • Je bent in staat kansen in het veld te spotten en nieuwe ideeën te genereren, deze te vertalen naar concrete projectinitiatieven en vervolgens te brengen tot daadwerkelijke projecten in uitvoering.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten