Opdracht Kadaster

Functioneel Beheerder DSO - Aansluit Coördinator

 • Standplaats Apeldoorn, Utrecht, Den Haag (en remote)
 • Aanvang opdracht 16 oktober 2023
 • Einde opdracht 29 maart 2024
 • Verlenging 2 keer 3 maanden
 • Reageren t/m 03 oktober Je hebt nog 4 dagen
 • Plaatsingsdatum 18 september 2023

Uren per week

36

Opdracht omschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

 • De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
 • Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;
 • De verschillen tussen regio’s.

De beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet is vooralsnog 1-1-2024. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven totdeze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het inwerkingtredingsniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen, als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De huidige ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2023 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling en implementatie van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het inwerkingtredingsniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

De TBO is op zoek naar een Functioneel Beheerder DSO – Aansluit Coördinator.

Opdrachtomschrijving
Naast de tactische beheertaken met betrekking tot het DSO-LV ondersteunen en faciliteren wij het Implementatie programma DSO met het aansluiten van bevoegd gezagen aan het DSO-LV. We doen dit samen met hun leveranciers (bijv. VTH systemen en plansoftware). Deze aansluitingen zijn voorzien en voorbereid.

Door de technische aard van het werk kunnen onvoorziene omstandigheden optreden die de koppeling compliceren. Om dit te voorkomen wordt er binnen het programma gewerkt aan optimalisatie van de aansluitprocessen en afhandeling van issues en vragen. Hiervoor is ondersteuning nodig.

Ook worden er op regelmatige basis leveranciersdagen georganiseerd waarin de het programma in gesprek gaat met (potentiële) software leveranciers. Op deze dagen worden de nieuwste ontwikkelingen en plannen toegelicht en geven leveranciers hun ervaringen en visie op de beschikbare en nog te ontwikkelen services. De leveranciersdagen dienen ook als een ontmoetingsplaats tussen software dienstverleners en overige dienstverleners / adviseurs die de overheden ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet.

Dit faciliteren wij dit vanuit het Systems team met enkele tijdelijke operationele beheer taken en zijn daarom op zoek naar een Functioneel Beheerder DSO - Aansluit coördinator met grote affiniteit voor techniek en die het belang van goed werkende koppelingen voor bevoegd gezagen kan doorgronden en begrijpt.

Verantwoordelijkheden

Taken en verantwoordelijkheden

 • Ondersteunen bij het aansluit van bevoegd gezagen en haar leveranciers op de DSO PRE-productie- en Productie-omgeving;
 • Het beantwoorden vragen, uitzoeken / in kaart brengen van issues m.b.t. STAM (indienen van aanvragen) en STTR (vragenbomen) berichtenverkeer en de samenwerkfunctionaliteit;
 • Het inrichten en beheren van de Omgevingsoverleg- en behandeldienstconfiguratie instellingen;
 • Het beantwoorden van vragen t.a.v. de werking van het bepalen van het bevoegd gezag bij meervoudige aanvragen;
 • Het beantwoorden van vragen m.b.t. de werking van de samenwerkfunctionaliteit;
 • Het inrichten en het beheren van het fictieve bevoegd gezag dat gebruikt wordt door het System Team;
 • Het ondersteunen bij de werkzaamheden van een “virtueel” content team;
 • Mede organiseren van bijeenkomsten met DSO software leveranciers;
 • Mede organiseren van de leveranciersdagen (i.c.m. Product Managers, Product Owners, Programma Aan de Slag, Koepels en Rijk) en samenstellen programma;
 • Verwerken en verder brengen van de uitkomsten uit de leveranciersbijeenkomsten en dagen.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten