Afstand
Opdracht Kadaster

Demandmanager TBO

 • Standplaats
  Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
 • Aanvang opdracht
  01 februari 2021
 • Einde opdracht
  31 december 2021
 • Verlenging
  2 x 6 maanden
 • Reageren voor
  23 januari Je hebt nog 5 dagen
 • Plaatsingsdatum
  13 januari 2021

Uren per week

36

Opdracht omschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Algemeen/Achtergron
De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

 • De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
 • Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;
 • De verschillen tussen regio’s.

Met de invoering van de Omgevingswet worden de bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) in staat gesteld sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken.

De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor een ieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

Het Kadaster is als één van de vier strategisch ontwikkelpartners betrokken bij de ontwikkeling van de Landelijke Voorziening, de DSO-LV en geeft daartoe leiding aan een aantal van de realisatieprojecten die in onderlinge samenhang het DSO-LV zullen gaan vormen.

Tactische beheerorganisatie (TBO)
Na een intensieve onderzoeks- en voorbereidingsperiode is het Kadaster aangewezen om in de loop van 2021 de taak van tactisch beheerder van de Landelijke Voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) te gaan uitvoeren. De DSO-LV speelt een sleutelrol in de implementatie van de Omgevingswet, die in 2022 in werking treedt. Per 1 januari 2019 is het Kadaster daartoe een transitieperiode gestart, die als doel heeft om in de periode tot 2021 het tactisch beheer in te richten, alsmede een nieuwe organisatorische eenheid binnen het Kadaster (TBO) vorm te geven en te bemensen.

Het tactisch beheer is een nieuwe taak voor het Kadaster. Met de invoering van de Omgevingswet zijn grote belangen gemoeid. Het stakeholder veld is groot en complex. De in te richten TBO is slechts één bouwsteen in een landschap aan bestaande directies en programma’s bij het ministerie van BZK en andere stakeholders. Van de TBO wordt wel een stevige regierol op het geheel van de DSO-LV verwacht.

Gezien deze complexiteit en zwaarte is samenwerking met partijen cruciaal. In samenwerking met de opdrachtgevers, specifiek ook met de Strategische Beheer Organisatie (de SBO bij het ministerie van BZK), de huidige ontwikkelpartners en tevens de beoogde Operationeel Beheer Organisaties (OBO’s)  en het DSO ontwikkelprogramma, wordt er gewerkt aan het ontwerpen, inrichten en invoeren van de tactische beheerprocessen. De TBO richt in deze periode ook diverse overlegvormen in voor de governance van het beheer en voor het organiseren van gebruikersbetrokkenheid.

We zijn op dit moment in een vergevorderd stadium in de transitie, in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. De volgende fase is het afronden van de transitie met focus op in beheernemen van systeem DSO-LV en het inrichten van de beheer processen en de organisatie TBO.

Opdrachtomschrijving
Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2021 uit te kunnen voeren. Wij zoeken een Demandmanager TBO die ons team tijdelijk komt versterken tot een interne medewerker is geworven en ingewerkt om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen. Met name het maken van afspraken en borgen van deze afspraken in de betrokken organisaties speelt in deze transitie. Daarnaast is de demand manager een belangrijke spil binnen TBO om informatie hiervoor op te halen en om te zetten naar bruikbare brokstukken om de supply te definiëren.

Verantwoordelijkheden


De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 

In deze opdracht initieer en realiseer je in 2021 activiteiten en werk je mee aan projecten en activiteiten die collega’s trekken, die leiden tot:

 • Een implementatie van beheerprocessen, waaronder portfolio- en change management. Van strategisch beheerder (SBO) tot operationeel beheerders (OBO’s), inclusief de interbestuurlijke afstemming;
 • Ingerichte IT beheerprocessen om regie te kunnen voeren, in lijn met gangbare modellen als ITIL, ASL, BiSL in een SAFe (Skilled Agile Framework) context;
 • Ingerichte contract- en leveranciersmanagementprocessen in een dienstverleningsketen;
 • Vastgelegde afspraken met de Operationeel beheerders en opdrachtgever voor hun dienstverlening in de keten;
 • Monitoring en bijstelling van de afspraken met de Operationele beheerders met betrekking tot de geleverde dienstverlening.

De Demandmanager TBO zal ten behoeve van deze opdracht een intensieve samenwerking moeten vormgeven met de overige leden van het team en vanuit een flexibele houding in staat moeten zijn een tandje bij te schakelen en collega’s met raad en daad bij te staan. Er wordt daarbij waar nodig ook inzet verwacht voor onderwerpen die aanvankelijk niet in deze uitvraag zijn benoemd of niet op onze radar stonden.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten