Opdracht Provincie Gelderland

Coördinerend doorstroommakelaar

 • Standplaats Provinciehuis te Arnhem en externe lokaties, voorlopig thuiswerken ivm COVID-19
 • Aanvang opdracht 01 juni 2021
 • Einde opdracht 31 mei 2022
 • Verlenging 3 x 12 maanden
 • Reageren voor 21 april Je hebt nog 7 dagen
 • Plaatsingsdatum 08 april 2021

Uren per week

gemiddeld 24 uur

Opdracht omschrijving

Gelderland heeft te maken met een urgente vraag naar meer woonruimte. Tot 2030 moeten er in de provincie ruim 80.000 nieuwe woningen gebouwd worden.

In 2020 hebben Provinciale Staten het Actieplan Wonen vastgesteld. Drie doelen staan in dit actieplan centraal:

 • Doelstelling 1: versnelling van de woningbouw (sneller)
 • Doelstelling 2: meer betaalbare woningen (betaalbaar)
 • Doelstelling 3: meer flexibele woonvormen (flexibel)

Dit actieplan bevat maatregelen voor de komende vijf jaar, die samen met partners uitgevoerd worden. Deze maatregelen moeten binnen twee jaar leiden tot versnelling van de bouwproductie en meer betaalbare, maar ook meer flexibele woningen. Het Actieplan Wonen heeft tot doel de komende vijf jaar de bouwproductie van 43.000 woningen te versnellen. 

Eén van de opgaven die genoemd wordt in het actieplan is kwalitatieve verbeteringen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld de snellere doorstroming van huishoudens en de grotere beschikbaarheid van zowel betaalbare woningen voor starters, ouderen en andere doelgroepen, als van sociale en middeldure koop- en huurwoningen.

Actie 10 uit het actieprogramma richt zich op verbetering van de doorstroming in de sociale huur en draagt daarmee bij aan de betaalbaarheid en flexibiliteit. De actie bestaat uit 3 onderdelen:

 • De aanstelling van doorstroommakelaars;
 • beschikbaar stellen van een tegemoetkoming in de verhuiskosten;
 • opzetten van een matchmaking platform.

Verhuizing van ouderen uit een ééngezinswoning naar een appartement genereert de meeste verhuisbewegingen. De doorstroommakelaars zorgen voor een betere afstemming tussen ouderen die willen verhuizen en het beschikbare aanbod. Zij begeleiden hen bij de stappen die gezet moeten worden om te kunnen verhuizen.

Sociale teams in de gemeenten kunnen helpen om zicht te krijgen op ouderen die hulp kunnen gebruiken bij een verhuizing. De makelaars werken daarom samen met deze teams en met de woningcorporaties.

Voor een effectieve inzet stuurt een coördinerend doorstroommakelaar een team van 2 tot 5 uitvoerende doorstroommakelaars aan. De coördinerend doorstroommakelaar zorgt voor  contacten met sociale teams uit de gemeenten en de corporaties, om zo contact te leggen met ouderen die gebaat zijn bij hulp bij een verhuizing vanuit een sociale huurwoning. Daarnaast zoekt de doorstroommakelaar andere bronnen om contact te leggen met ouderen die hulp nodig hebben bij een verhuizing vanuit een ééngezinswoning, bijvoorbeeld via fysiotherapeuten en huisartsen. De coördinerend makelaar stuurt de uitvoerende makelaars aan die de keukentafel gesprekken voeren en zorgt ervoor dat de resultaten inzichtelijk zijn. Incidenteel voert de coördinerend makelaar zelf ook gesprekken aan de keukentafel.

Onderdeel van het actieplan is een tegemoetkoming in de verhuiskosten van € 2.500. Afhankelijk van de wijze waarop de regeling daarvoor wordt vormgegeven is een rol bij het verstrekken van deze tegemoetkoming onderdeel van de functie.

Inzet van doorstroommakelaars op deze manier is nieuw voor Gelderland. Daarom is een halfjaarlijkse evaluatie onderdeel van de werkwijze. De uitkomsten van deze evaluaties zijn input voor keuzes voor het vervolg van het project: op dezelfde manier doorgaan, op een andere manier doorgaan of stopzetten van het project. Indicatie van het te bereiken resultaat is 250 tot 300 verhuisbewegingen per jaar voor het hele team.

Verantwoordelijkheden

De coördinerend doorstroommakelaar:

 • zorgt ervoor dat ouderen in een sociale huurwoning hun doorstroomwens kunnen vervullen;
 • rapporteert aan en stemt af met begeleidingsgroep met vertegenwoordiging van de provincie Gelderland, woningcorporaties en gemeenten, en rapporteert over de uitgevoerde werkzaamheden aan de provincie Gelderland;
 • onderhoudt contact met het netwerk van woningcorporaties en de relevante afdelingen van gemeenten van de 6 Gelderse regio’s. Zorgt tevens met dit netwerk voor overzicht over het aanbod aan beschikbare appartementen voor doorstroom en voor identificatie van ouderen met een (potentiële) verhuiswens;
 • bouwt daarnaast andere relevante netwerken op voor identificatie van ouderen met een (potentiële) verhuiswens;
 • analyseert kansen en belemmeringen voor doorstroming en vertaalt die in adviezen voor realistische oplossingen en acties;
 • evalueert periodiek de werkwijze en levert input voor monitoring van de resultaten en effecten;
 • stuurt een team van maximaal 5 uitvoerende doorstroommakelaars aan en levert hen de leads voor ouderen met een (potentiële) doorstroomwens;
 • is een uitstekende sparringpartner voor de uitvoerende doorstroommakelaars en weet hen te motiveren;
 • voert zelf ook incidenteel gesprekken met ouderen met een verhuiswens en begeleidt hen;
 • mogelijk: beoordeelt aanvragen voor de tegemoetkoming in de verhuiskosten.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten